Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení p...

Oznámenie - verejná vyhláška

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 z...

Zverejnenie údajov

Regionálny plán udržateľnej mobility Nit...

Informácia pre verejnosť Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejneni... Čítať celú novinku

Oznámenie o začatí konania o predĺžení p...

Verejná vyhláška

Okresný úrad Nitra – Rozhodnutie o...

Rozhodnutie verejná vyhláška

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a...

OBEC  V I N O D O L Obecná 473/29, 951 06 Vinodol Číslo: 056 SSÚ – 01 SP/VIN 122/2023                                        Vinodol, dňa 09.05.2023   O Z N Á M E N I E -  v e r e j n á   v y h l á š k a  - V e c  : oznámenie o začatí zlúčeného... Čítať celú novinku

Záverečné stanovisko z posúdenia strateg...

Dňa 05.05.2023 prijala Obec Vinodol ako dotknutá obec od Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v zmysle § 14 ods.4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.... Čítať celú novinku

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 z...

Zverejnenie údajov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v...

percento vytriedenosti

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods.6 zá...

Zverejnenie údajov

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia...

Verejná vyhláška

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o vklade – Obec Vinodo...

rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade – Obec Vinodo...

Rozhodnutie o vklade

Program hospodárskeho a sociálneho rozvo...

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods.5 zákona č. 24/2... Čítať celú novinku

Schválenie registra pôvodného stavu poze...

Verejná vyhláška - Dolný Vinodol

Schválenie registra pôvodného stavu poze...

Verejná vyhláška - Horný Vinodol

Oznámenie o uložení zásielky – verejná v...

Obec Vinodol oznamuje občanovi Emília Červenová, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 21.12.2022 doručená písomnosť od Okresného súdu Nitra so sídlom Štúrova ul. 9,  949 68  Nitra. Písomnosť si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade... Čítať celú novinku

Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol pán Peter Straňák Vás pozýva na 2. zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať vo štvrtok 15.12.2022 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návr... Čítať celú novinku

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obec...

Starosta obce Peter Straňák Vás pozýva na Ustanovujúce zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa v pondelok 28.11.2022 o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu vo Vinodole. Program : 1.Úvodné náležitosti a.) Otvorenie (štátna hymna Slovenskej republiky) b... Čítať celú novinku

Verejná vyhláška – Zverejnenie zásad umi...

Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení zásielky – verejná v...

Obec Vinodol oznamuje občanovi Andrea Maceková, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 18.11.2022 doručená písomnosť od Súdny exekútor  JUDr. Július Rosina so sídlom Stummerova 1553,  955 01  Topoľčany. Písomnosť si môže menovaný prevzi... Čítať celú novinku

Oznámenie o uložení zásielky – verejná v...

Obec Vinodol oznamuje občanovi Andrea Maceková, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 18.11.2022 doručená písomnosť od Súdny exekútor  JUDr. Július Rosina so sídlom Stummerova 1553,  955 01  Topoľčany. Písomnosť si môže menovaný prevzi... Čítať celú novinku

Projekt pozemkových úprav Dolný Vinodol...

PPÚ - Nárok na finnčnú náhradu - Dolný Vinodol 35_2_TU_0

Verejná vyhláška – Zverejnenie zás...

Verejná vyhláška

Projekt pozemkových úprav Horný Vinodol...

Z35_2 SPF Nárok na vyrovnanie v peniazoch TU_3_4_6 Z35_2 Lesy SR Nárok na vyrovnanie v peniazoch TU_3_4_6

Oznámenie o uložení zásielky – verejná v...

Obec Vinodol, Obecný úrad, Obecná 473/29, 95106 Vinodol   Vo Vinodole 26.09.2022          Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška            Číslo zásielky401EX 255/22, 75Ek/721/2022   Obec Vinodol oznamuje občanovi Milan Kukla, trv... Čítať celú novinku

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Vybavuje: Mgr. Svečulová Mária                                      Vo Vinodole, dňa  21.09.2022 Č.j. VIN-2952/242/2022-2960/2022 V e r e j n á    v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu  Meno a priezvisko:  LÍVIA BIHARIOVÁ Dátum... Čítať celú novinku

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Vybavuje: Mgr. Svečulová Mária                                     Vo Vinodole, dňa  21.09.2022 Č.j. VIN-2953/243/2022-2961/2022 V e r e j n á    v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu  Meno a priezvisko:   MARKO ŠARKOZY Dátum na... Čítať celú novinku

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Vybavuje: Mgr. Svečulová Mária                                       Vo Vinodole, dňa 21.09.2022 Č.j. VIN-2954/244/2022-2962/2022 V e r e j n á    v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu  Meno a priezvisko:   KRISTIÁN ŠARKOZY Dátu... Čítať celú novinku

Oznámenie o vykonaní zápisu do katastra

SKMBT_C22022092114310

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o s...

Verejná vyhláška - Okresný úrad Nitra, Rozhodnutie, Dolný Vinodol Vyvesené: 22.08.2022

Oznámenie o zámere obce Vinodol previesť...

Oznámenie o zámere

VYZÝVACIE UZNESENIE – zverejnenie

Súd v y z ý v a na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Horný Vinodol, obec Vinodol, okres Nitra, parcela registra „E“ č. 885/17, orná pôda o výme... Čítať celú novinku

Pozvánka na 18. zasadnutie OcZ vo Vinodo...

                                                               P O Z V Á N K A   Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 18. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.06.2022 o 18 00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.... Čítať celú novinku

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného...

verejná vyhláška

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného...

Verejná vyhláška

Poradovník žiadateľov o finančný príspev...

poradovník žiadateľov

Údaje o komunálnom odpade obce Vinodol z...

ŽP 6-01 modul 100435 ŽP 6-01 modul 265

Ekonomicky oprávnené náklady v Zariadení...

Ekonomicky oprávnené náklady

Rozhodnutie o vklade

SKMBT_C22022010316070

Oznámenie

11. Oznámenie o zámere - vodovod na Novohorskej ulici

Rozhodnutie OÚ Nitra, katastrálny odbor...

SKMBT_C22021112513400

Rozhodnutie Okresného úradu v Nitre...

verejná vyhláška - rozhodnutie

Rozhodnutie – povolenie vkladu p....

SKMBT_C22021082708260

Rozhodnutie – vklad vlastníckeho p...

SKMBT_C22021070608080

Povolenie vkladu – Mário Hupka

Povolenie vkladu Mário Hupka

Povolenie vkladu – Stavebný servis...

Povolenie vkladu Stavebný servis plus s.r.o.

Rozhodnutie o vklade – Rita Lakato...

Rozhodnutie - vklad

Rozhodnutie – Radecký

Rozhodnutie Radecký

Rozhodnutie o vklade – Gabriel Klu...

Rozhodnutie

Rozhodnutie o vklade – manželia Ma...

rozhodnutie Matušicoví

Rozhodnutie o vklade – manželia Li...

rozhodnutie Lisickí

Rozhodnutie o vklade – Patrik Kele...

rozhodnutie Kelemen

Rozhodnutie o vklade – Nikoleta Si...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade – Katarína Ba...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade č. 6523/2020

Rozhodnutie o vklade V 65232020