Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

 

Obchodná verejná súťaž – IBV Novohorská...

OVS IBV Novohorská 3 kolo

Územné rozhodnutie – verejná vyhlá...

62VinodolSlovakTelekomOptickéSiete-ÚRVV-1 L1-2

Povolenie vkladu – Mário Hupka

Povolenie vkladu Mário Hupka

Povolenie vkladu – Stavebný servis...

Povolenie vkladu Stavebný servis plus s.r.o.

Rozhodnutie o vklade – Rita Lakato...

Rozhodnutie - vklad

Rozhodnutie Okresného úradu v Nitre...

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie – Radecký

Rozhodnutie Radecký

Rozhodnutie o vklade – Gabriel Klu...

Rozhodnutie

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

O B E C   V I N O D O L   Vybavuje: Mgr. Svečulová Mária                                      Vo Vinodole, dňa  18.03.2021 Č.j. 730/2021   V e r e j n á    v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu   Meno a priezvisko:  SAMUEL... Čítať celú novinku

Obchodná verejná súťaž – IBV Novoh...

OVS IBV Novohorská 2 kolo

Zámer na priamy predaj pozemkov v obci V...

Priamy predaj pozemkov Vinodol znalecky posudok priamy predaj

Pozvánka

P O Z V Á N K A Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 11. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 10.12.2020 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisni... Čítať celú novinku

Rozhodnutie o vklade – manželia Ma...

rozhodnutie Matušicoví

Rozhodnutie o vklade – manželia Li...

rozhodnutie Lisickí

Rozhodnutie o vklade – Patrik Kele...

rozhodnutie Kelemen

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro...

Plán konrol. činnosti HK 1-21 Vinodol-1   Vyvesené: 25.11.2020

Rozhodnutie o vklade – Nikoleta Si...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade – Katarína Ba...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade č. 6523/2020

Rozhodnutie o vklade V 65232020

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere - p.č. 786/7, 786/15

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere - p.č. 66

OZNÁMENIE o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere - p.č. 396/1