Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

 

Rozhodnutie Okresného úradu v Nitre...

verejná vyhláška - rozhodnutie

Pozvánka

  P O Z V Á N K A Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 14. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.09.2021 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov... Čítať celú novinku

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS IBV N...

Zápisnica OVS III.kolo stránka

Rozhodnutie – povolenie vkladu p....

SKMBT_C22021082708260

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Meno a priezvisko:  PETER ŠIŠMIŠ Dátum narodenia      09.12.1980 V zmysle §7 ods. (1) pís. f) zákona NRSR č- 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov  SR v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe prehlásenia vlastníka nehnuteľ... Čítať celú novinku

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Meno a priezvisko:  VANESA ŠIŠMIŠOVÁ Dátum narodenia      27.05.2000 V zmysle §7 ods. (1) pís. f) zákona NRSR č- 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov  SR v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe prehlásenia vlastníka nehn... Čítať celú novinku

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Meno a priezvisko:  ALENA ŠIŠMIŠOVÁ Dátum narodenia      11.02.1979 V zmysle §7 ods. (1) pís. f) zákona NRSR č- 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov  SR v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe prehlásenia vlastníka nehnu... Čítať celú novinku

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Meno a priezvisko:  DOMINIK ŠIŠMIŠ Dátum narodenia      04.08.2003 V zmysle §7 ods. (1) pís. f) zákona NRSR č- 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov  SR v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe prehlásenia vlastníka nehnut... Čítať celú novinku

Rozhodnutie – verejná vyhláška, Ju...

134_2021Vinodol_Podhorský-RDaGaráž-_Zmena_stavby_pred_dok_SPVV

Oznámenie o začatí konania o zmene stavb...

134_2021Vinodol_Podhorský-RDaGaráž-_Zmena_stavby_pred_dok_

Rozhodnutie – vklad vlastníckeho p...

SKMBT_C22021070608080

OZNÁMENIE o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere obce - vodovod

Obchodná verejná súťaž – IBV Novohorská...

OVS IBV Novohorská 3 kolo

Povolenie vkladu – Mário Hupka

Povolenie vkladu Mário Hupka

Povolenie vkladu – Stavebný servis...

Povolenie vkladu Stavebný servis plus s.r.o.

Rozhodnutie o vklade – Rita Lakato...

Rozhodnutie - vklad

Rozhodnutie – Radecký

Rozhodnutie Radecký

Rozhodnutie o vklade – Gabriel Klu...

Rozhodnutie

Rozhodnutie o vklade – manželia Ma...

rozhodnutie Matušicoví

Rozhodnutie o vklade – manželia Li...

rozhodnutie Lisickí

Rozhodnutie o vklade – Patrik Kele...

rozhodnutie Kelemen

Rozhodnutie o vklade – Nikoleta Si...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade – Katarína Ba...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade č. 6523/2020

Rozhodnutie o vklade V 65232020