Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

Rozhodnutie starostu obce
harmonogram volieb
rozhodnutie starostu obce

 

Záverečné stanovisko k strategickému dok...

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nám Nitriansky samosprávny kraj zasielal záverečné stanov... Čítať celú novinku

Verejná vyhláška o oznámení zrušenia záz...

Meno a priezvisko:    JANA  ĎURANOVÁ Dátum narodenia       15.09.1968 V zmysle §7 ods. (1) pís. f) zákona NRSR č- 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov  SR v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe prehlásenia vlastníka neh... Čítať celú novinku

Verejná vyhláška o oznámení zrušenia záz...

  Verejná vyhláška Marek Jakab

Verejná vyhláška o oznámení zrušenia záz...

  Verejná vyhláška Marta Jakabová

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Obec Vinodol, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne... Čítať celú novinku

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho s...

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra Odbor starostlivost... Čítať celú novinku