Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

 

Oznámenie o doručení zámeru – info...

Obec Vinodol v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 16.05.2024 bol obci Vinodol, ako dotknutej obci,... Čítať celú novinku

Záverečné stanovisko z posúdenia strateg...

Obec Vinodol v súlade s ustanovením § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumen... Čítať celú novinku

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej...

územné rozhodnutie - verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby...

003 SSÚ - 02 ÚK VIN 279 2023 situácia DelCom

Rozhodnutie – Predĺženie platnosti...

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Výzva na predkladanie projektov –...

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 12.02.2024 Výzvu 1/LEADER NSK/2024 na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a pre Opatrenie 2. Podpora činnosti zd... Čítať celú novinku

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 z...

Zverejnenie údajov

Okresný úrad Nitra – Rozhodnutie o...

Rozhodnutie verejná vyhláška

Záverečné stanovisko z posúdenia strateg...

Dňa 05.05.2023 prijala Obec Vinodol ako dotknutá obec od Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v zmysle § 14 ods.4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.... Čítať celú novinku

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 z...

Zverejnenie údajov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v...

percento vytriedenosti

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods.6 zá...

Zverejnenie údajov

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia...

Verejná vyhláška

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o vklade – Obec Vinodo...

rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade – Obec Vinodo...

Rozhodnutie o vklade

Program hospodárskeho a sociálneho rozvo...

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods.5 zákona č. 24/2... Čítať celú novinku

Schválenie registra pôvodného stavu poze...

Verejná vyhláška - Dolný Vinodol

Schválenie registra pôvodného stavu poze...

Verejná vyhláška - Horný Vinodol

Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol pán Peter Straňák Vás pozýva na 2. zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať vo štvrtok 15.12.2022 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návr... Čítať celú novinku

Verejná vyhláška – Zverejnenie zásad umi...

Verejná vyhláška

Projekt pozemkových úprav Dolný Vinodol...

PPÚ - Nárok na finnčnú náhradu - Dolný Vinodol 35_2_TU_0

Verejná vyhláška – Zverejnenie zás...

Verejná vyhláška

Projekt pozemkových úprav Horný Vinodol...

Z35_2 SPF Nárok na vyrovnanie v peniazoch TU_3_4_6 Z35_2 Lesy SR Nárok na vyrovnanie v peniazoch TU_3_4_6

Oznámenie o vykonaní zápisu do katastra

SKMBT_C22022092114310

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o s...

Verejná vyhláška - Okresný úrad Nitra, Rozhodnutie, Dolný Vinodol Vyvesené: 22.08.2022

Oznámenie o zámere obce Vinodol previesť...

Oznámenie o zámere

VYZÝVACIE UZNESENIE – zverejnenie

Súd v y z ý v a na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Horný Vinodol, obec Vinodol, okres Nitra, parcela registra „E“ č. 885/17, orná pôda o výme... Čítať celú novinku

Pozvánka na 18. zasadnutie OcZ vo Vinodo...

                                                               P O Z V Á N K A   Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 18. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.06.2022 o 18 00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.... Čítať celú novinku

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného...

verejná vyhláška

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného...

Verejná vyhláška

Poradovník žiadateľov o finančný príspev...

poradovník žiadateľov

Údaje o komunálnom odpade obce Vinodol z...

ŽP 6-01 modul 100435 ŽP 6-01 modul 265

Ekonomicky oprávnené náklady v Zariadení...

Ekonomicky oprávnené náklady

Rozhodnutie o vklade

SKMBT_C22022010316070

Oznámenie

11. Oznámenie o zámere - vodovod na Novohorskej ulici

Rozhodnutie OÚ Nitra, katastrálny odbor...

SKMBT_C22021112513400

Rozhodnutie Okresného úradu v Nitre...

verejná vyhláška - rozhodnutie

Rozhodnutie – povolenie vkladu p....

SKMBT_C22021082708260

Rozhodnutie – vklad vlastníckeho p...

SKMBT_C22021070608080

Povolenie vkladu – Mário Hupka

Povolenie vkladu Mário Hupka

Povolenie vkladu – Stavebný servis...

Povolenie vkladu Stavebný servis plus s.r.o.

Rozhodnutie o vklade – Rita Lakato...

Rozhodnutie - vklad

Rozhodnutie – Radecký

Rozhodnutie Radecký

Rozhodnutie o vklade – Gabriel Klu...

Rozhodnutie

Rozhodnutie o vklade – manželia Ma...

rozhodnutie Matušicoví

Rozhodnutie o vklade – manželia Li...

rozhodnutie Lisickí

Rozhodnutie o vklade – Patrik Kele...

rozhodnutie Kelemen

Rozhodnutie o vklade – Nikoleta Si...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade – Katarína Ba...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade č. 6523/2020

Rozhodnutie o vklade V 65232020