Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

 

Oznámenie o uložení zásielky – verejná v...

Obec Vinodol, Obecný úrad, Obecná 473/29, 95106 Vinodol   Vo Vinodole 26.09.2022          Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška            Číslo zásielky401EX 255/22, 75Ek/721/2022   Obec Vinodol oznamuje občanovi Milan Kukla, trv... Čítať celú novinku

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Vybavuje: Mgr. Svečulová Mária                                      Vo Vinodole, dňa  21.09.2022 Č.j. VIN-2952/242/2022-2960/2022 V e r e j n á    v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu  Meno a priezvisko:  LÍVIA BIHARIOVÁ Dátum... Čítať celú novinku

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Vybavuje: Mgr. Svečulová Mária                                     Vo Vinodole, dňa  21.09.2022 Č.j. VIN-2953/243/2022-2961/2022 V e r e j n á    v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu  Meno a priezvisko:   MARKO ŠARKOZY Dátum na... Čítať celú novinku

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Vybavuje: Mgr. Svečulová Mária                                       Vo Vinodole, dňa 21.09.2022 Č.j. VIN-2954/244/2022-2962/2022 V e r e j n á    v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu  Meno a priezvisko:   KRISTIÁN ŠARKOZY Dátu... Čítať celú novinku

Oznámenie o vykonaní zápisu do katastra

SKMBT_C22022092114310

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o s...

Verejná vyhláška - Okresný úrad Nitra, Rozhodnutie, Dolný Vinodol Vyvesené: 22.08.2022

Oznámenie o zámere obce Vinodol previesť...

Oznámenie o zámere

VYZÝVACIE UZNESENIE – zverejnenie

Súd v y z ý v a na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Horný Vinodol, obec Vinodol, okres Nitra, parcela registra „E“ č. 885/17, orná pôda o výme... Čítať celú novinku

Pozvánka na 18. zasadnutie OcZ vo Vinodo...

                                                               P O Z V Á N K A   Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 18. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.06.2022 o 18 00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.... Čítať celú novinku

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného...

verejná vyhláška

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného...

Verejná vyhláška

Poradovník žiadateľov o finančný príspev...

poradovník žiadateľov

Údaje o komunálnom odpade obce Vinodol z...

ŽP 6-01 modul 100435 ŽP 6-01 modul 265

Ekonomicky oprávnené náklady v Zariadení...

Ekonomicky oprávnené náklady

Rozhodnutie o vklade

SKMBT_C22022010316070

Oznámenie

11. Oznámenie o zámere - vodovod na Novohorskej ulici

Rozhodnutie OÚ Nitra, katastrálny odbor...

SKMBT_C22021112513400

Rozhodnutie Okresného úradu v Nitre...

verejná vyhláška - rozhodnutie

Rozhodnutie – povolenie vkladu p....

SKMBT_C22021082708260

Rozhodnutie – vklad vlastníckeho p...

SKMBT_C22021070608080

Povolenie vkladu – Mário Hupka

Povolenie vkladu Mário Hupka

Povolenie vkladu – Stavebný servis...

Povolenie vkladu Stavebný servis plus s.r.o.

Rozhodnutie o vklade – Rita Lakato...

Rozhodnutie - vklad

Rozhodnutie – Radecký

Rozhodnutie Radecký

Rozhodnutie o vklade – Gabriel Klu...

Rozhodnutie

Rozhodnutie o vklade – manželia Ma...

rozhodnutie Matušicoví

Rozhodnutie o vklade – manželia Li...

rozhodnutie Lisickí

Rozhodnutie o vklade – Patrik Kele...

rozhodnutie Kelemen

Rozhodnutie o vklade – Nikoleta Si...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade – Katarína Ba...

Rozhodnutie o vklade

Rozhodnutie o vklade č. 6523/2020

Rozhodnutie o vklade V 65232020