Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

Rozhodnutie starostu obce
harmonogram volieb
rozhodnutie starostu obce

 

Rozhodnutie o vklade č. 6523/2020

Rozhodnutie o vklade V 65232020

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere - p.č. 786/7, 786/15

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere - p.č. 66

OZNÁMENIE o zámere obce Vinodol predať n...

Oznámenie o zámere - p.č. 396/1

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na vyhod...

Zápisnica OVS-1

Rozhodnutie o povolení vkladu

SKMBT_C22020083113340

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Oznámenie o zrušení záznamu o trvalom pobyte SIMONA ŠARKOZIOVA - verejná vyhláška

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Oznámenie o zrušení záznamu o trvalom pobyte JUDITA ŠARKOZIOVA - verejná vyhláška

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Oznámenie o zrušení záznamu o trvalom pobyte LENKA ŠARKOZIOVA - verejná vyhláška

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení...

Meno a priezvisko:  CHANEL STOJKOVÁ Dátum narodenia      04.09.1999 V zmysle §7 ods. (1) pís. f) zákona NRSR č- 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov  SR v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe prehlásenia vlastníka nehnu... Čítať celú novinku

Oznámenie – verejná vyhláška

Obec Vinodol,  Obecná ulica 473/29, 951 06  Vinodol   Verejná vyhláška 0 z n á m e n i e   Obec Vinodol  týmto oznamuje, že TIBOR ŠÁRKŐZY , nar. 1994 trvale bytom Vinodol, Na sihoti 171/7 má  uloženú listovú zásielku od Súdny exekútor Mgr. Mária Ágho... Čítať celú novinku

Výberové konanie na údržbára

Hľadáme novú posilu do pracovného kolektívu obecného úradu. Spoľahlivého, zručného a samostatného človeka, ktorý by sa staral o údržbu obecných budov a majetku. Podrobné informácie o pracovnom mieste: Miesto výkonu práce Obec Vinodol Druh pracovného... Čítať celú novinku

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebn...

OVS IBV Novohorská

Rozhodnutie o povolení vkladu – Jo...

SKMBT_C22020052810470

Oznámenie o zámere obce Vinodol –...

Oznámenie o zámere ZSDis - osobitný zreteľ   vyvesené: 12.05.2020

Stavebné povolenie – verejná vyhlá...

Stavebné povolenie vyvesené 02.03.2020 53VinodolZápadoslov.Distirb.-IBVVinodolElektrifikácia-SP

Rozhodnutie o vklade – Okresný úra...

Rozhodnutie o vklade

Oznámenie o začatí stavebného konania...

Oznámenie vyvesené 07.02.2020   53VinodolZápadoslov.Distrib.-IBVVinodol-ElektrifVNRozvod-zsk

Záverečné stanovisko k strategickému dok...

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nám Nitriansky samosprávny kraj zasielal záverečné stanov... Čítať celú novinku

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Obec Vinodol, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne... Čítať celú novinku