Úradná tabuľaElektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na úradnej tabuli.

Rozhodnutie starostu obce
harmonogram volieb
rozhodnutie starostu obce

 

Verejná vyhláška – schválenie RUSE...

SKMBT_C22020033009010   Vyvesené dňa: 30.03.2020

Verejná vyhláška

stavebne povolenie na vodovod oznamenie vyvesené: 17.03.2020

Rozhodnutie – verejná vyhláška

Verejná vyhláška - rozhodnutie (Slovenské štrkopiesky) Vyvesené: 13.03.2020

Stavebné povolenie – verejná vyhlá...

Stavebné povolenie vyvesené 02.03.2020 53VinodolZápadoslov.Distirb.-IBVVinodolElektrifikácia-SP

Rozhodnutie o vklade – Okresný úra...

Rozhodnutie o vklade

Oznámenie o začatí stavebného konania...

Oznámenie vyvesené 07.02.2020   53VinodolZápadoslov.Distrib.-IBVVinodol-ElektrifVNRozvod-zsk

Záverečné stanovisko k strategickému dok...

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nám Nitriansky samosprávny kraj zasielal záverečné stanov... Čítať celú novinku

Oznámenie o zámere obce Vinodol predať n...

Obec Vinodol, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne... Čítať celú novinku