Vitajte na stránke našej obce

 

Dolnonitrianska obec Vinodol sa spomína už v starobylej Zoborskej listine z roku 1113. Plynutím doby bola obec majetkom slávneho benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, kláštora v Bzoviku, zemianskych rodín i jedného z najvýznamnejších šľachtických rodov v Uhorsku – Grasalkovičovcov. Histórie obce sa dotkla i expanzia Turkov na Dolnej Nitre, predovšetkým v 17. storočí. Obec už názvom pripomína svoju starobylú vinársku a vinohradnícku tradíciu, ktorú možno badať v miestnej architektúre, napríklad v podobe typických vinodolských „hajlochov“ – hospodárskych domov vo viniciach, situovaných v severovýchodnej časti obce, na svahoch Žitavskej pahorkatiny. Hrozno a víno dopestované vo vinodolských viniciach má nielen lokálny či regionálny kredit, ale dokonca už medzinárodné renomé. Tento potenciál obec prezentuje i počas konania „Nitrianskeho vínneho festivalu,“ do ktorého sa zapájajú vinohradnícke obce z Nitrianskeho regiónu. Svoju vinohradnícku tradíciu obec nezaprie dokonca ani v miestnom kostole Panny Márie Ružencovej, kde je na stenách kostola umiestnený unikátny, drevený obklad zobrazujúci motívy vínnej révy. Obec okrem miestnych vinárskych tradícií, lánov úrodných pôd, folklóru, či vlastnej identity, ponúka aj kvalitnú občiansku vybavenosť, či možnosti pre jej návštevníkov v rámci vidieckeho a „vinárskeho“ turizmu.

Čítať viac

 

Vinodol is a village which is located in the Lower Nitra region. The first written mention of this village was found in the Zobor document written in 1113. Over the next years the municipality was the property of the famous benedictine monastery in Hronský Beňadik, later on it belonged to the monastery in Bzovik. Over the next years the village was owned by a few yeoman families. The village history was strongly marked by the Turkish expansion to this region especially in the 17th century. The name of the municipality has to do a lot with  longlasting vineyard tradition. The fragments of this tradition can be seen in the local architecture, too. For example, it is presented in typical vineyard cottages – called in the local dialect „Hajlochy“ which are situated mostly on the north-east side of Žitava hills. Grapes and wine from this area have not only local or regional credit but also international status. Vinodol shows this potential regularly during Nitra Wine Festival in which vineyard municipalities from Nitra region present their wine pride. Moreover, the motive of the vine can be seen on walls of the local St. Mary´s Catholic Church through the unique and valuable wood paneling. The village is not only presented as multifaceted area full of local wine traditions, tracts of fertile fields, folklore and its own identity but also as the village offering good civic amenities and the pressupositions for the country and wine turism.

Read more

 

Die Gemeinde Vinodol im Region Untere Nitra ( Dolná Nitra ) ist erwähnt schon in der altertümlichen Urkunde  Zoborská listina aus dem Jahre 1113. In ihrer Geshichte war die Gemeinde ein Eigentum des berühmten Benediktinerklosters in Hronský Beňadik, des Klosters in Bzovík und der adeligen Familien. In der Geschichte der Gemeinde ist erkennbar auch die türkische Expansion im Region Dolná Nitra, v.a. im 17. Jahrhundert. Die Gemeinde hat schon in der Benennung ( Vinodol bedeutet Weinbergtal ) ihre Winzer - und Weingärtnertradition, die auch in der Architektur zu sehen ist, z.B. bei den sogenannten "hajloch" - Wirtschaftsbuden in den Weingärten des nordöstlichen Teiles der Gemeinde auf den Talabhängen Žitavská pahorkatina - Žitava-Hügelland. Traube und Wein aus den Vinodolweingärten hat nicht nur einen lokalen und regionalen Kredit, sondern auch ein intenationales Renommee. Dieser Potential wird kundgemacht auch bei Nitra-Weinfestival der Weingärtengemeinden des Regions Nitra. Die Winzer- und Weinbergtradition ist gegenwärtig auch in der Pfarrkirche der Rosenkranzkönigin Jungfrau Mariä - auf den Wänden ist Holzbelag mit Weinrebenmotiven. In Vinodol sind guten Bedingungen und Möglichkeiten für Land-und Weinbergtourismus.

Lesen Sie weiter

 

Az alsó nyitrai falut Szőlőst már az ősi zobori levél is említi amely 1113 – ból származik. Az idő múlásával a falu a híres bencés kolostor Hroňský Beňadikt tulajdona volt, majd a Bzovik kolostor tulajdona és később a nemesi családok tulajdona melyek közül a legjelentősebb arisztokrata család Magyarországon a Grassalkovich család tulajdonában is volt. A falu történetét megérintette a török terjeszkedés is Alsó Nyitrán, különösen a 17. században. Már a falu neve is emlékeztet a régi bor és borászati hagyományra, amely látható a helyi építészeten is például a tipikus szőlősi „hajlochok“ – parasztházak a szőlőhegyen, amelyek a falu északkeleti részén a Zsitva hegyvidékén találhatók. Szőlősön termesztett szőlő és bor,nem csakhelyi vagy regionálishitelt, demár nemzetközi hírnevet is szerzett. Ezt a potenciált a falubemutatjaa"Nyitrai borfesztiválon" is, amelybe a Nyitra régió összes bortermelő faluja részt vesz. Aborászati hagyományt a falu nem tagadhatja, mert még a helyiMiasszonyunkrózsafüzér templom falánelhelyezett,egyedi, lambéria is a szőlő motívumokot mutatja be. A falua borászati hagyományokon, termékeny talajon,folklóron, illetvesaját identitásukon kívül, magas minőségű kényelmi szolgáltatásokat éslehetőségeket nyújt avidéki és a"bor" turizmus látogatóinak.

További információ
1/2
Oznamy

Najnovšie články

Konsolidovaná výročná správa obce Vinodol za rok 2020

Výročná správa za rok 2020

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A   Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 15. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.12.2021 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole.   Program :   1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa,... Čítať celú novinku

Stavebné povolenie „Ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, technické zázemie a technologická linka“ - verejná vyhláška

213VinodolSlov Štrkop -ŤažbaTech záz ATech Linka-

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade

Oznamuje občanom, že vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu sa úradné hodiny na Obecnom úrade vo Vinodole menia od pondelka 29.11.2021 až do odvolania nasledovne: Pondelok : 08:00 hod. – do 12:00 hod. Utorok : nestránkový deň Streda: 12:30 hod. do 17... Čítať celú novinku