Pozvánka na 18. zasadnutie OcZ vo Vinodole

                                                               P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 18. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.06.2022 o 18 00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.

 

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 18.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení zo  17.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Čerpanie rozpočtu obce k 31.03.2022
 7. Schválenie VZN č.1/2022
 8. Schválenie zmluvy pre vstup Obce Vinodol do Spoločného stavebného úradu vo Veľkom Cetíne
 9. Rozpočtové opatrenie č. 04/2022 (starosta)
 10. Rozpočtové opatrenie č. 05/2022 (starosta)
 11. Rozpočtové opatrenie č. 06/2022 (starosta)
 12. Rozpočtové opatrenie č. 07/2022 (OcZ)
 13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
 14. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu
 15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
 16. Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za rok 2021
 17. Schválenie uznesenia o založení združenia “Čistá voda“, zmluvy a stanov združenia
 18. Schválenie zámeru na prevedenie majetku do združenia „Čistá voda“
 19. Rôzne – diskusia
 20. Záver

 

 

Vo Vinodole dňa 06.06.2022                                                     Peter Straňák

starosta obce