Oznámenie o zámere obce Vinodol previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere