ObecKultúrno-historický potenciál

Farský kostol Ružencovej Panny Márie

Podľa konfesionálnej príslušnosti obyvateľov, je obec Vinodol katolíckou obcou. Viac ako 80 % obyvateľov, je rímsko-katolíckeho vyznania. Túto skutočnosť reflektuje i centrum duchovného života obce, rímsko-katolícky kostol, s patrocíniom Ružencovej Panny Márie. Kostol je situovaný v severnej časti obce, v centre kostolného nádvoria. Jeho výstavba, bola zahájená v období spravovania farnosti, farárom Ignácom Šohajdom, v roku 1892, počas existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie, za vlády kráľa Františka Jozefa I. a jeho legendárnej manželky Alžbety Bavorskej, zvanej Sissi.

Architektonické plány kostola, objavené vo farskom archíve, v roku 2005, sú dokumentované do roku 1889. Z hľadiska uplatneného stavebného slohu, je kostol neobarokový. Jeho exteriér je charakteristický členením vonkajšej architektúry, prostredníctvom systému oporných pilierov. Po oboch stranách vstupného portálu, sú umiestnené niky s drevenými plastikami sv. Jána Nepomuckého a sv. Antona. Na pravej strane vstupného portálu a hlavného vchodu kostola je umiestnený drevený misijný kríž, po renovácii z roku 2014. Nad hlavným vchodom kostola, je umiestnený letopočet výstavby. Stavbe i obci samotnej, dominuje veža kostola, v ktorej sú umiestnené tri zvony, ktoré sú nositeľmi týchto mien a patrónov: Panna Mária, sv. Urban a sv. Donát. Interiér kostola je jednoloďový priestor, zaklenutý pruskými klenbami. Presbytérium kostola, v ktorom sa sústreďuje počas bohoslužieb klérus a jeho asistencia, je uzatvorený polygonálnym uzáverom. V hlavnej lodi a v presbytériu, je umiestnených šesť vitrážových okien, reflektujúcich výjavy zo života svätých, doplnených menami donorov okien. Interiéru dominuje mobiliár kostola, v podobe neogotického hlavného oltára z konca 19. storočia. Na oltári sedí Panna Mária s dieťaťom Ježišom na rukách. Kuriozitou zostáva skutočnosť, že hlavný oltár je starší než kostol sám. Cennou a najstaršou pamiatkou interiéru kostola, je krstiteľnica, ktorej dominuje barokové súsošie na vrchnáku krstiteľnice, z druhej polovice 18. storočia, zobrazujúce Krista s Jánom Krstiteľom a Duchom Svätým, v podobe holubice. Regionálnou raritou a unikátom kostola, je drevený, vyrezávaný obklad z roku 1912, pokrývajúci steny hlavnej lode a presbytéria. Unikátny obklad, zobrazuje motívy vínnej révy a iné religiózne motívy. Jedným z dominujúcich prvkov interiéru je drevo, ktoré bolo použité i pri vybudovaní chóru, ktorý je celodrevený. Dominuje mu organ od firmy Angster József és fia. Interiér kostola, prešiel pod vedením správcu farnosti Ondreja Valacha a finančnej či manuálnej participácie veriacich farnosti, v roku 2011, komplexnou rekonštrukciou, zahŕňajúcou novú elektroinštaláciu svietidiel, ozvučenia a predovšetkým komplexnú výmaľbu interiéru, v rámci ktorej sa zachovala a zreštaurovala centrálna freska s biblickým motívom „Rozmnoženia chlebu Kristom,“ nachádzajúca sa v presbytériu kostola. Plošne rozsiahla freska pochádza z roku 1977.

Začiatkom deväťdesiatych rokov, dvadsiateho storočia, bola počas pôsobenia správcu farnosti, Mons. Jána Gálisa, prevedená prístavba kostola, ktorá kapacitne rozšírila kostol o približne 100 miest. V tomto období bola architektonicky upravená i sakristia kostola, ktorá dotvára spoločne s protiľahlou prístavbou kostola, symetrické usporiadanie, pristavaných, novovybudovaných častí kostola. Základný kameň týchto stavieb posvätil, dnes už svätorečený, pápež Ján Pavol II., počas návštevy Bratislavy v roku 1990.

Nádvorie Rímsko-katolíckeho kostola Ružencovej Panny Márie

Mariánsky barokový stĺp

Najstaršou stavebnou pamiatkou obce Vinodol, je Mariánsky barokový stĺp, postavený v roku 1701. Stĺp dal postaviť biskup sirmijský, barón Ladislav Szörényi.

Súsošie Najsvätejšej Trojice

Druhou najstaršou stavebnou pamiatkou obce je súsošie Najsvätejšej Trojice, ktoré pochádza z roku 1753. Je umiestnené za presbytériom kostola, v kostolnom nádvorí.

Krížová cesta

Pred hlavným, vstupným portálom kostola je od deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, umiestnená krížová cesta s moderne štylizovanými výjavmi z krížovej cesty, ukončená centrálnym krížom.

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

Počiatky stavebného vývoja kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi, ľudovo nazývanej kalvínskej, siahajú do roku 1790. Počas svojej existencie bol prestavaný, predovšetkým však v roku 1876, kedy bola ku kostolu pristavaná veža. Exteriér kostola je členený lizénovým rámovaním.

Zvonica

Zvonica je reprezentantom ľudovej murovanej stavby. Bola postavená v roku 1876. Zvon, ktorý je v nej umiestnený, pochádza z 19. storočia. Rekonštrukciou, ktorú realizovalo občianske združenie Zoulus, nadobudla pôvodnú podobu.

Socha svätého Jána Nepomuckého

Socha sa nachádza pri rieka Nitra, v blízkosti mosta vedúceho do poľnohospodárskeho družstva.

Socha svätého Urbana

Socha svätého Urbana, patróna vinohradníkov, je umiestnená v severovýchodnej časti obce, vo viniciach. Pri soche sv. Urbana vo viniciach, sa každoročne uskutočňuje svätá omša.

Súsošie svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda

Súsošie je umiestnené v blízkosti sochy sv. Urbana vo viniciach. Iniciátorom výstavby bol správca farnosti Vinodol, Mons. Ján Gális. Sochu posvätil pomocný biskup vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, Mons. Dominik Tóth.

Socha svätého Donáta

Pôvodná socha sv. Donáta, bola postavená v roku 1834 biskupom Radvánim. V roku 1993 bola socha zničená a ukradnutá. Súčasná socha vznikla na základe iniciatívy správcu farnosti Vinodol, Mons. Jána Gálisa a miestnych veriacich.

© Tomas Krajmer