OrganizácieSenior klub

Senior klub začínal so statusom „Klubu dôchodcov“ pri Obecnom úrade vo Vinodole. Plynutím času bol pretransformovaný na občianske združenie s oficiálnym názvom SENIOR klub Vinodol. Cieľom združenia je presadzovať záujmy starších občanov obce Vinodol a skvalitňovať ich kultúrno-spoločenský život. Na prvom ustanovujúcom stretnutí konanom 1. apríla 2007, sa zúčastnilo 46 seniorov. Po šestnástich rokoch existencie sa počet členov SENIOR klubu Vinodol zastabilizoval na členskej základni v počte 50 seniorov. V súčasnosti na čele SENIOR klubu Vinodol stojí od 9. marca 2023 výbor s nasledovným personálnym zložením:

 

  • predsedníčka: Helena Magáthová
  • tajomníčka: Darina Kozárová
  • pokladníčka: Magdaléna Čentéšová
  • členka výboru a kronikárka senior klubu: Mária Krajmerová, rod. Tujvelová
  • členka výboru: Alžbeta Velčická
  • revízorka: Kvetoslava Komáromiová

Senior klub vedie od svojho založenia vlastnú kroniku. Jej vedením je poverená členka výboru senior klubu, pani Mária Krajmerová, rod. Tujvelová. Medzi tradičné aktivity združenia patria napríklad: fašiangové posedenia, oslava Dňa matiek, oslavy jubilujúcich členov, posedenie pri jedličke, kultúrno-spoločenské podujatia vo forme poznávacích zájazdov a zájazdov na termálne kúpaliská.
SENIOR klub Vinodol je však aktívny aj v občianskom priestore, kde aktívne vykonáva niektoré spoločensky prospešné práce. Medzi tieto aktivity patrí napríklad starostlivosť o čistotu farského kostola, jeho nádvoria, priestorov domu smútku, či aktivity pri príležitosti medzinárodného „Dňa Zeme,“ počas ktorého sa členovia senior klubu venujú napríklad čisteniu a udržiavaniu okolia pomníkov padlých v oboch svetových vojnách.
Miestna samospráva vytvára adekvátne podmienky pre členov senior klubu, aj prostredníctvom priestorov, ktoré im dáva k dispozícii v polyfunkčnej budove, nachádzajúcej sa v centre obce. Miestna samospráva obce Vinodol podporuje činnosti SENIOR klubu Vinodol aj prostredníctvom každoročnej finančnej dotácie či konaním trojdňového zájazdu po historických regiónoch Slovenska a prihraničných regiónoch susedných krajín.