OrganizácieSenior klub

Senior klub začínal so statusom „Klubu dôchodcov“ pri Obecnom úrade vo Vinodole. 25. januára bol pretransformovaný na občianske združenie s oficiálnym názvom SENIOR klub Vinodol. Cieľom združenia je presadzovať záujmy starších občanov obce Vinodol a skvalitniť ich kultúrno-spoločenský život. Na prvom ustanovujúcom stretnutí, konanom 1. apríla 2007, sa zúčastnilo 46 seniorov. Po ôsmich rokoch existencie dosiahol počet členov SENIOR klubu členskú základňu v počte 60 seniorov. V súčasnosti na čele SENIOR klubu, stojí výbor s nasledovným personálnym zložením:

  • predseda: Helena Sádovská, vo funkcii od založenia
  • tajomník: Marta Kozárová, vo funkcii od založenia
  • pokladník: Anna Ivančíková, vo funkcii od roku 2009
  • člen výboru: Helena Penzešová, st., vo funkcii od založenia
  • člen výboru: Anastázia Straňáková
  • revízor: Anton Juhász

Senior klub vedie od svojho založenia vlastnú Kroniku. Jej vedením je poverená, tajomníčka SENIOR klubu, pani Marta Kozárová. Fotodokumentáciou aktivít SENIOR klubu, je poverený člen klubu a revízor klubu pán Anton Juhász.
Medzi tradičné aktivity združenia patria napríklad: fašiangové posedenia, oslava Dňa matiek, oslavy jubilujúcich členov, posedenie pri jedličke, kultúrno-spoločenské podujatia vo forme poznávacích zájazdov a zájazdov na termálne kúpaliská.
SENIOR klub je však aktívny aj v občianskom priestore, kde aktívne vykonáva niektoré spoločensky prospešné práce. Medzi tieto aktivity patrí napríklad, starostlivosť o čistotu farského kostola, jeho nádvoria, priestorov Domu smútku, či aktivity pri príležitosti medzinárodného „Dňa Zeme,“ počas ktorej sa členovia SENIOR klubu venujú napríklad vyčisteniu okolia Pomníka padlým v I. svetovej vojne.
Miestna samospráva vytvára adekvátne podmienky pre členov SENIOR klubu, aj prostredníctvom priestorov, ktoré im od roku 2015, dáva prostredníctvom Centra voľného času, nachádzajúceho sa v priestoroch bývalej Požiarnej zbrojnice. Samospráva podporuje SENIOR klub aj prostredníctvom finančnej dotácie.