VoľbyEurópsky parlament

Informácia pre voliča – voľby do E...

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predl... Čítať celú novinku

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky zap...

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola starostom obce Vinodol p. Petrom Straňákom dňa 05.03.2019 vymenovaná za zapisovateľku Miest... Čítať celú novinku

Zverejnenie elektronickej adresy na doru...

Obec Vinodol zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 25.mája 2019 od 7:00 do 22:00 hod. Žiadosť možno doručiť aj elek... Čítať celú novinku

Oznámenie o doručovaní písomností...

Obec Vinodol zastúpená starostom obce p. Petrom Straňákom v súvislosti s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka... Čítať celú novinku

Zápis občana iného členského štátu Európ...

Vyhotovovanie zoznamu voličov

Harmonogram organizačno – technick...

Harmonogram volieb

Informácia pre voliča – Voľby do E...

V prílohe sa nachádza informácia pre voliča EP19_InformáciaA5

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európs...

rozhodnutie o vyhlásení