Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu “ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

Dňa 05.05.2023 prijala Obec Vinodol ako dotknutá obec od Okresného úradu
Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v zmysle § 14 ods.4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene o strategickom dokumente a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 ods.1 zákona príslušným orgánom – Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia – Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Podľa § 15 ods.7 zákona obstarávateľ – Nitriansky samosprávny kraj, schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie tohto zákona doručí  spolu s informáciami podľa § 15 ods.5 zákona v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušného orgánu- Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie zároveň ho uverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom.
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu číslo  OU-NR-OSZP2- 2023/002227 zo dňa 04.05.2023 je prílohou tohto oznámenia a zároveň je  k dispozícii na Obecnom úrade vo Vinodole u Ing. Plškovej v čase úradných hodín, kde je možné do dokumentu nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

záverečné stanovisko

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/dokumenty-regionalneho-rozvoja