ObecŠtatistické údaje

Zdrojom pre uvedené tabuľky bol Štatistický úrad, ÚPSVaR, obecné štatistiky.

Tabuľka č. 1 – Základné údaje o obci Vinodol

kód obce 500917
názov okresu Nitra
názov kraja Nitriansky
štatút obce obec
PSČ 95106
telefonické smerové číslo 37
1. písomná zmienka o obci 1113
nadmorská výška stredu obce v m 130
celková výmera územia obce v km² 14,98
počet obyvateľov k 31.12.2014 1983
hustota obyvateľstva na km² 132,36

Tabuľka č. 2 – Pôdny fond obce Vinodol ( m² )

Celková výmera 14981682
Orná pôda 10847385
Chmeľnice 0
Vinice 1216999
Záhrady 522355
Ovocné sady 0
TTP 85825
Poľnohospodárska pôda 12672564
Lesné pozemky 691899
Vodné plochy 465034
Zastavané plochy a nádvoria 961118
Ostatné plochy 191067

Tabuľka č. 3 – Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia

Muži 979
Ženy 1004
Spolu 1983

Tabuľka č. 4 – Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity

Predproduktívny vek 356
Produktívny vek 1397
Poproduktívny vek 230

Tabuľka č. 5 – Počet obyvateľov v obci Vinodol

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet obavyteľov 1910 1925 1943 1951 1973 1975 1925 1947 1953 1983

Tabuľka č. 6 -Prirodzený prírastok v obci Vinodol

Kategória/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Narodení 20 22 27 23 25 24 20 28 24 29
Zomrelí 28 12 13 22 19 25 22 16 21 13
Prirodzený prírastok -8 10 14 1 6 -1 -2 12 3 16

Tabuľka č. 7 – Migračné saldo v obci Vinodol

Kategória/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prisťahovaní 37 34 25 26 36 32 20 30 14 24
Vysťahovaní 15 28 23 23 19 29 17 21 11 10
Migračné saldo 22 6 2 3 17 3 3 9 3 14

Tabuľka č. 8 – Celkový prírastok v obci

Kategória/rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prirodzený prírastok -8 10 14 1 6 -1 -2 12 3 16
Migračné saldo 22 6 2 3 17 3 3 9 3 14
Celkový prírastok 14 16 16 4 23 2 1 21 6 30

Tabuľka č. 9 – Náboženské vierovyznanie v roku 2014

Druh Obyvatelia Podiel
Rímskokatolícka cirkev 1659 83,66 %
Reformovaná cirkev 68 3,43%
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 2 0,10%
Cirkev adventistov siedmeho dňa 2 0,10%
Kresťanské zbory 4 0,20%
Evanjelická cirkev metodistická 1 0,05%
Pravoslávna cirkev 1 0,0,5%
Iné 1 0,05%
Bez vyznania 66 3,33%
Nezistené 179 9,03%
Spolu 1983 100,00%

Tabuľka č. 10 – Národnosť v roku 2014

Druh Obyvatelia Podiel
Slovenská 1807 91,12%
Maďarská 48 2,42%
Rómska 35 1,77%
Česká 3 0,15%
Poľská 1 0,05%
Moravská 1 0,05%
Nezistené 88 4,44%
Spolu 1983 100,00%

Tabuľka 11 – Vzdelanostná štruktúra v roku 2014

Druh Obyvatelia Podiel
základné 435 21,94%
učňovské 553 27,89%
stredoškolské s maturitou 394 19,87%
vysokoškolské 115 5,80%
deti do 16 rokov 412 20,78%
ostatní 74 3,73%
Spolu 1983 100,00%

Tabuľka č. 12 – Počet žiakov v školských zariadeniach v obci Vinodol

Školský rok Počet žiakov v MŠ Počet žiakov v ZŠ
2002/2003 32 254
2003/2004 34 275
2004/2005 35 252
2005/2006 34 247
2006/2007 36 217
2007/2008 35 204
2008/2009 37 174
2009/2010 39 164
2010/2011 41 169
2011/2012 41 157
2012/2013 42 155
2013/2014 44 154

Tabuľka č.13 – Kultúrno – spoločenské podujatia v obci Vinodol

Mesiac Podujatie Organizátor
február Vinodolský ples, Obecná zabíjačka Obec + Zoulus
apríl Brigáda ku Dňu Zeme, Stavanie mája Obec + DHZ
máj Majáles Zoulus
jún Protidrogový deň Obec
august Letný festival Obec

Tabuľka č. 14 – Domový a bytový fond

Druh RD BD Spolu
Domov  spolu 524 5 529
Vlastníctvo bytové družstvo 0 0 0
Vlastníctvo obec 0 0 0
Vlastníctvo FO 441 0 441
Vlastníctvo PO 1 0 1
Vlastníctvo ostatné 7 0 7

Tabuľka č. 15

Obdobie Počet RD Počet BD
1991 – 2000 28 0
2001 – 2010 18 0
2011 – 2013 5 0
Spolu 51 0

Tabuľka č. 16 – Majetok Obce Vinodol

Druh Nadobúdacia hodnota Posledná účtovná hodnota
Kultúrny dom   63 731 € 11 382 €
Požiarna zbrojnica     3 168 €            0 €
Dom smútku 111 153 € 72 586 €
Budova Obecného úradu   40 189 € 18 327 €
Materská škola – budova    21 490 €            0 €
Viacúčelové ihrisko    59 465 € 51 841€
Mantinelové ihrisko    15 575 € 13 365 €

Tabuľka č. 17 – Počet zamestnancov vo verejnej správe

Druh Muži Ženy
Obecný úrad 2 4
ZŠ a MŠ 3 24
Iné 0 2
Spolu 5 30

Tabuľka č. 18 – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v obci v roku 2014

Muži 523
Ženy 397
Spolu 920

Tabuľka č. 19 -Vývoj nezamestnanosti v obci Vinodol

Rok Počet evidovaných nezamestnaných
2009 123
2010 100
2011 125
2012 157
2013 128
2014 123

Tabuľka č. 20 – Evidencia podnikateľských subjektov v obci

1 Agrovinol s.r.o
2 Coop Jednota
3 Gazdovský dvor a farma vo Vinodole
4 P.B.T. – IN

Tabuľka 21 – Evidencia mimovládnych organizácií v obci

1 Zoulus
2 Detský folklórny súbor Sílešánek
3 Senior klub
4 Dobrovoľný hasičský zbor
5 Klub vinodolských vinohradníkov