OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po tretej nedeli v Cezročnom období

Der Gedenktag Pauli Bekehrung - DOMRADIO.DE

Sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola

23. január, Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období

 

17:00 hod.

 

Za zdravie, pokoj a Božiu pomoc pre rodinu
24. január, utorok, Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

17:00 hod.

 

† Dominik Lakatoš, 5. výročie od úmrtia

25. január, streda, Sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola

17:00 hod.

26. január, Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období

 

07:30 hod.

Na úmysel biskupa
27. január, piatok, Svätej Angely Merici, panny

 

17:00 hod.

† Mária Titková, 1. výročie od úmrtia
28. január, sobota, Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 07:30 hod. Za farníkov

29. január, 4. nedeľa v Cezročnom období

08:00 hod.

 

10:30 hod.

† Helena Pénzešová, 1. výročie od úmrtia

† Štefan Šulík a Štefánia

  • OBNOVA SÚSOŠIA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE: Chcem Vám oznámiť, že na základe havarijného stavu súsošia Najsvätejšej Trojice pristúpime tento rok k jej záchrane a obnove. Súsošie má výrazne narušenú statiku a vplyvom poveternostných podmienok sa jeho súčasti rozpadajú. Z oslovených firiem bol vybraný reštaurátorský ateliér, ktorý poskytol najlepšiu cenovú ponuku a najlepšiu projektovú dokumentáciu. Reštaurátorské práce budú stáť 8 000 EUR. Pre farnosť sa na tento účel už podarilo získať 5 100 EUR. Z toho 3 500 EUR poskytne na tento účel zo svojej rozpočtovej rezervy poverený predseda vlády Eduard Heger a dotáciou 1 600 EUR podporí projekt obnovy obec Vinodol. Tí, ktorí majú záujem podporiť projekt obnovy môžu tak urobiť aj prostredníctvom bankového účtu, ktorý je zverejnený v kategórii „Farské projekty.“ Do správy pre prijímateľa prosím uveďte: „Trojička.“ Vyjadrujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať tým, ktorí na tento účel už prispeli. Nech je teda pre nás povzbudením, že na tento účel záchrany a obnovy súsošia Najsvätejšej Trojice sa podarilo získať už dve tretiny potrebných prostriedkov.
  • Úmrtie vo farnosti: Oznamujem, že zomrela pani Malvína Šalátová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v nedeľu 29. januára o 13:00 hodine. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
  • Zvýšená platba za plyn pre kostol: Doteraz sme za kostol platili mesačný poplatok za plyn v sume 125 €. Farskému úradu bolo oznámené, že platba sa zvýši na astronomických 460 € za mesiac. Veríme, že kompetentné štátne úrady budú intervenovať v prospech zníženia platieb, nakoľko pre naše farnosti by ustálenie platieb na tejto úrovni bolo likvidačné. O ďalšom vývoji Vás budem informovať.
  • Stretnutie prvoprijímajúcich detí: V piatok po svätej omši bude stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Projekt OBNOVY SÚSOŠIA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

 

Milé farníčky, vážení farníci,

na základe havarijného stavu súsošia Najsvätejšej Trojice pristúpime tento rok k jej obnove a záchrane. Súsošie má výrazne narušenú statiku a vplyvom poveternostných podmienok sa jeho súčasti rozpadajú. Z oslovených firiem bol vybraný reštaurátorský ateliér, ktorý poskytol najlepšiu cenovú ponuku a najlepšiu projektovú dokumentáciu. Reštaurátorské práce budú stáť 8 000 EUR. Pre farnosť sa na tento účel už podarilo získať 5 100 EUR. Z toho 3 500 EUR poskytne na tento účel zo svojej rozpočtovej rezervy predseda vlády Eduard Heger a dotáciou 1 600 EUR podporí projekt obnovy obec Vinodol. Vyslovujem každému kto môže prispieť srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať. Tí, ktorí máte záujem podporiť projekt obnovy môžete tak urobiť aj prostredníctvom farského bankového účtu. Do správy pre prijímateľa prosím uveďte: „Trojička.“ Nech je teda pre nás povzbudením, že na tento účel záchrany a obnovy súsošia Najsvätejšej Trojice sa podarilo získať z externých zdrojov už dve tretiny potrebných prostriedkov.

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie diela, vyslovujem srdečnú vďaku a úprimné Pán Boh odplať. Nech i toto zrealizované dielo vo farnosti slúži na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 15. januára 2023

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020.

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Farnosť: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vrábeľský
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Župa: Nitrianska
Región: Dolná Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Farská púť do Mariazellu k Veľkej Matke Rakúska 2022

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN.

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3