OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po 16. nedeli v Cezročnom období

Na obrázku môže byť vonku, monument a text

19. júl, Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období

20. júl, utorok, Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka

21. júl, streda, Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi  

 

22. júl, štvrtok, Svätej Márie Magdalény
23. júl, piatok, Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy 15:00 hod.

Juraj Matušica a Katarína Patakyová, sobášna svätá omša
24. júl, sobota, Panny Márie v sobotu 07:30 hod.

† Imrich Juhás a Zuzka Hlinková

25. júl, 17. nedeľa v Cezročnom období

08:00 hod.

 

10:30 hod.

K úcte sv. Jozefa a za požehnanie a zdravie pre rodinu Juhásovú

Za farníkov

Oznamy 

  • Pri príležitosti pastoračnej návštevy Svätého Otca na Slovensku plánujeme zorganizovať spoločnú farskú púť do Šaštína, ktorý pápež František navštívi 15. septembra, na sviatok patrónky našej vlasti Sedembolestnej Panny Márie. Prosíme všetkých záujemcov o stretnutie so Svätým Otcom počas svätej omši v Šaštíne, aby sa hlásili u pána Petra Virága.
  • UPOZORNENIE: Svätá omša v nedeľu 18. júla bude iba jedna a to o 07:30 hod. Na budúcu nedeľu 25. júla budú sväté omše už podľa zaužívaného harmonogramu a teda o 08:00 hod. a o 10:30 hod.
  • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Juraj Matušica,  bývajúci vo Vinodole a Katarína Patakyová, bývajúca v Telinciach. Odporúčam snúbencov do vašich modlitieb.
  • Počas mojej neprítomnosti ma budú vo farnosti zastupovať vysokodôstojní páni z Veľkého Cetína a z Michala nad Žitavou. V prípade pohrebu kontaktujte pána kostolníka a on sa následne spojí s dôstojnými pánmi.
  • Kniha intencií svätých omší bude počas mojej neprítomnosti k dispozícii v sakristii, kde Vám pán kostolník zapíše ich úmysly. Na konci júla a na začiatku augusta sú ešte voľné termíny na zápis Vašich úmyslov na sväté omše.
  • V sobotu 17. júla nás otec biskup pozýva na púť na Skalku nad Váhom, k patrónom nášho biskupstva a v nedeľu 18. júla na púť do Topoľčianok, k Panne Márii Škapuliarskej. Prijmime jeho pozvania.
  • Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi preto pripomínajú, že od 1. júla platí povinnosť nábožnej účasti na nedeľných bohoslužbách a na bohoslužbách v dňoch prikázaných sviatkov. Preto je dôležité, aby sme sa všetci vrátili na slávenie nedeľných svätých omší a prikázaných sviatkov, a aby sme dodržiavali cirkevné nariadenia o povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach a svätých omšiach počas prikázaných sviatkov.
  • Vyzdvihujem príklad všetkých tých, ktorí sa po období pandémie vrátili na slávenie svätých omší. Dôrazne ubezpečujem, že kostol je dostatočne vetraný a spĺňa všetky štátom nariadené hygienické opatrenia.
  • Vyslovujem úprimné Pán Boh odplať všetkým Vám, za vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky, vážení farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na chod farnosti a na realizáciu budúcich projektov, sledujúcich rekonštrukciu sakrálnych objektov, farských budov a objektov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie budúcich diel, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech všetky diela realizované vo farnosti slúžia na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri starostlivosti o farnosť!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 7. septembra 2020

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020. 

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Farnosť: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vrábeľský
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Župa: Nitrianska
Región: Dolná Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Na obrázku môže byť 1 osoba

 

Na obrázku môže byť 4 ľudia

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Na obrázku môže byť 9 ľudí a usmievajúci sa ľudia

 

Na obrázku môže byť 7 ľudí a usmievajúci sa ľudia

 

Na obrázku môže byť 8 ľudí vrátane Anežky Verešovej a Moniky Verešovej a usmievajúci sa ľudia

 

Na obrázku môže byť 20 ľudí

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN.

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3