OrganizácieFarnosť Vinodol

Bohoslužby vo Farnosti VINODOL po druhej pôstnej nedeli

Nie je k dispozícii žiadny popis.

1. marec, Pondelok po 2. pôstnej nedeli

za farníkov
2. marec, Utorok po 2. pôstnej nedeli

† Tibor Pénzeš, 40. výročie od úmrtia
3. marec, Streda po 2. pôstnej nedeli  

† Jozef Korpáš, manželka Margita, syn Václav a rodičia

 

4. marec, Štvrtok po 2. pôstnej nedeli † František Straňák, manželka Alžbeta a deti
5. marec, Piatok po 2. pôstnej nedeli

† Mária Vargová a dcéra Kvetoslava
6. marec, Sobota po 2. pôstnej nedeli † za duše v očistci

7. marec, nedeľa, 3. pôstna nedeľa

K úcte Matke Ustavičnej Pomoci, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Podhorskú

Oznamy

  • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nehanbi sa za jezisa
  • Bratia a sestry, drahí vinodolskí farníci! Prosím, zveľaďujme dar viery a dar spoločenstva v Rímskokatolíckej cirkvi aj tým, že sa budeme k náboženským hodnotám hlásiť v nasledujúcich dňoch pri sčítaní obyvateľstva (15.2. – 31.3. 2021). Dobre si pamätajme slová Pána Ježiša z Evanjelia (Mt 10,32): „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ Prihlásme sa k Pánovi Ježišovi a k jeho Cirkvi. Nehanbime sa! Len od nás, našej viery a našej vernosti Kristovi a Cirkvi bude záležať, či sa Slovensko aj naďalej bude môcť na mape Európy a sveta prezentovať ako katolícka krajina a zároveň, či si my kresťania-katolíci udržíme aspoň aktuálne postavenie v spoločnosti na Slovensku.
  • Ďakujem Bohuznámym, ktorí darovali 200 € na kostol. Vyslovujem im srdečné poďakovanie a úprimné Pán Boh odplať! Každé jedno darované euro je účelne a adresne vynaložené na chod a réžiu kostola. Ešte raz srdečná vďaka tým, ktorým kostol – dom Boha medzi nami, nie je ľahostajný. 
  • Tí, ktorí chcete podporiť chod kostola aj na nasledujúce obdobie môžete tak urobiť napríklad prostredníctvom farského účtu: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782. Ďakujem tým, ktorí pomohli a pomôžu pri správe kostola a farnosti. Pán Boh odplať Vašu pomoc!
  • Sväté omše slúžim v dňoch pondelok až sobota o 07:30 hod. V nedeľu o 08:00 hod. V týchto časoch sa môžete duchovne so mnou spojiť pri slávení úmyslov svätých omší. Svätých omší sa môže na základe platných nariadení zatiaľ zúčastňovať iba kňaz. Verme, že sa situácia postupne zlepší a znovu sa budeme môcť stretnúť pri Pánovom oltári!
  • Úmysly svätých omší si môžete nahlasovať prostredníctvom telefónu.
  • Myslím na vás všetkých v tejto náročnej dobe v modlitbách a vyprosujem od Pána a našej Nebeskej Matky Panny Márie hojnosť milostí, požehnania, pomoci a zdravia pre všetkých.

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Vinodol

IČO: 34014837, tel. 037 6598 147, adresa: Farská 219, 951 06 Vinodol

Milé farníčky, vážení farníci,

ak môžete a chcete prispieť prostredníctvom bankového účtu na chod farnosti a na realizáciu budúcich projektov, sledujúcich rekonštrukciu sakrálnych objektov, farských budov a objektov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre absolútnu transparentnosť transakcií je všetkým darcom k dispozícii farský účet:

SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

Za Vašu finančnú pomoc a modlitby v prospech realizácie budúcich diel, úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať. Nech všetky diela realizované vo farnosti slúžia na slávu Božiu a na radosť nás, všetkých farníkov! Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci pri starostlivosti o farnosť!

Váš dekan-farár

Mgr. Milan Zaujec,

členovia Farskej rady

Vo Vinodole, 7. septembra 2020

Projekt 2019/2020: Výmena okien na kostole

Na základe nevyhovujúceho technického stavu okien kostola sme pristúpili v mesiaci október 2019 k I. etape výmeny 5 okien na sakristii a k výmene 3 okien na chóre kostola. V mesiaci máj 2020 sme II. etapou výmeny okien nadviazali na úspešne zrealizovanú I. etapu a vymenili sme 5 okien na bočnej kaplnke – prístavbe kostola, 2 tzv. veľké okná na chóre kostola a realizovali sme tiež prekrytie 6 vitrážových okien, prostredníctvom sklených blokov zo strany exteriéru kostola. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám tak podarilo eliminovať únik energií, a zamedziť zatekaniu vody a prepúšťaniu studeného vzduchu do interiéru kostola.

Aktuálny technický stav vybraných okien kostola, ktoré prešli výmenou v r. 2019 – 2020. 

Okno nad hlavným vchodom do kostola.

Tzv. Malé chórové okno.

Tzv. Veľké chórové okno.

Presklenia vitrážových okien.

Okno na sakristii kostola.

Okno na prístavbe kostola.

Projekt 2017: Výmena strešnej krytiny kostola, renovácia veže a neobarokových ríms

Viaceré kusy škridly bobrovky sa samovoľne uvoľňovali z hlavnej lode kostola i zo sakristie a bočnej kaplnky (prístavby) a spôsobovali lokálne zatekanie i ohrozenie ľudí.

 

Nové krokvy krovu kostola v blízkosti veže, nové latovanie, nová škridla na hlavnej lodi kostola a komplexne obnovená veža kostola, odstránili havarijný stav strechy kostola.

 

Neobaroková rímsa po oprave, škridlu na rímse nahradilo oplechovanie. Svoje miesto v nikách už zaujali i zreštaurované sochy svätcov.

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

 

Farnosť: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol
Diecéza: Nitrianska
Dekanát: Vráble
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Patrocínium farnosti: Farský kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej
Termín hodovej slávnosti: prvá októbrová nedeľa
Termín výročnej celodennej eucharistickej poklony vo farnosti: 11. január
Dekan – farár farnosti: Mgr. Milan Zaujec
Farská rada:
Kurátor, kostolník: Peter Virág
Kantori, organisti: Mgr. Erika Kóňová, Juraj Kóňa
Kontakt: Prosím, vo veci vysluhovania sviatostí, hlásenia úmyslov svätých omší a s akoukoľvek inou farskou agendou, ma kontaktujte prioritne osobne.
Telefón: 037/6598 147
E-mail: vinodol@nrb.sk
Korešpondenčná adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vinodol, Farská 219, 951 06 Vinodol
IČO: 34014837
Bankové spojenie: SK 28 0900 0000 0051 1903 2782

 

Slávnostná krojovaná svätá omša 2019

Slávnostná svätá omša bola slávená pri príležitosti 10. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Sílešánek. Svätú omšu celebroval vsdp. Mgr. Milan Zaujec, dekan-farár vo Vinodole.

Zdroj: DFS Sílešánek

Na obrázku môže byť: 1 osoba

 

Na obrázku môže byť: 4 ľudia

 

Na obrázku môže byť: 5 ľudí

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

Na obrázku môže byť: 9 ľudí, usmievajúci sa ľudia

 

Na obrázku môže byť: 7 ľudí, usmievajúci sa ľudia

 

Na obrázku môže byť: 8 ľudí, vrátane používateľov Anežka Verešová a Monika Verešová, usmievajúci sa ľudia

Na obrázku môže byť: 20 ľudí

Procesia k slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2018

Prvý, západný oltár pripravila rodina Straňáková

Druhý, severný oltár pripravila rodina Podhorská a Baráthová

Prvoprijímajúce deti počas procesie

Procesia smeruje k tretiemu oltáru

Tretí, východný oltár pripravila rodina Melišková

Štvrtý, južný oltár pripravila rodina Marcinkechová a Virágová

Farnosť VINODOL a obec VINODOL v relácii Krásy obcí Nitrianskeho kraja v TV Nitrička

Pozrite si prostredníctvom priloženého linku reportáž o obci a o kultúrno-historických pamiatkach farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v televízii Nitrička.

Obec Vinodol

Farnosť VINODOL v relácii LUPA na rádiu LUMEN

Dávame do pozornosti, že 16.09.2015, bola odvysielaná na rádiu LUMEN relácia LUPA, ktorá mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku. V spomínanom termíne bola odprezentovaná v relácii LUPA naša farnosť Vinodol, v ktorej na otázky redaktorky Andrei Čelkovej, odpovedali vsdp. dekan – farár Ondrej Valach a angažovaní laici našej farnosti. V nasledujúcej prílohe Vám ponúkame záznam z relácie.

Vypočujte si prostredníctvom priloženého linku reportáž o Farnosti VINODOL, ktorá zarezonovala v éteri rádia LUMEN

http://audio.lumen.sk/archiv/lupa123_16_09_2015.mp3