SamosprávaVinodolské noviny

Vinodolské noviny sú informačným spravodajom zo života obce, mapujúcim komunálnu politiku a spoločenské dianie vo Vinodole.

Po úspešnej registrácii na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a po absolvovaní súvisiacich administratívnych úkonov v ďalších inštitúciách verejnej správy, spojených so vznikom oficiálnych obecných novín, vznikli z iniciatívy starostu obce p. Petra Straňáka „Vinodolské noviny.“ Noviny vydávané v réžii miestnej samosprávy sú zdrojom informácií, objektívne mapujúcich život obce, jej samosprávy a jej obyvateľov. Vinodolské noviny poskytujú svojim čitateľom prehľad z politického diania v obci, vo forme informácií zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, vedeného starostom obce. Informácie z komunálnej politiky sú v každom vydaní, vždy dopĺňané informáciami zo širokého spektra aktivít, v rámci ktorých naša obec žije. V rámci jednotlivých rubrík ponúkame pohľad do realizácie dôležitých infraštruktúrnych  projektov, spoločenskej matriky obce, do sféry spoločenských inštitúcií obce, do kultúrnych, folklórnych spolkov pôsobiacich v obci a taktiež, pohľad do činnosti a úspechov športových mužstiev futbalistov a nohejbalistov, ktorí reprezentujú farby Vinodolu. Na duchovný rozmer, ktorý je tiež súčasťou života obyvateľov obce, sa venujeme z pohľadu miestnych duchovných autorít pôsobiacich v obci. V záujme pozitívnej prezentácie a propagácie obce doma i za jej hranicami, však nezabúdame ani v našich novinách, na tradíciu, ktorá ju najviac identifikuje – na vinohradníctvo, ktorého strapec hrozna sa dostal do erbu obce, ale taktiež, aj do loga našich novín. Aj tejto sfére, nášho spoločenského života v našich rubrikách, venujeme primeranú pozornosť. Vydávanie Vinodolských novín je možné vnímať minimálne v dvoch rovinách. V prvej rovine ako nástroj otvorenej a modernej samosprávy, ktorej cieľom je informovanie občanov o dianí v obci a v druhej rovine, ako nástroj pre aktivizáciu obyvateľov na spoločenskom živote v obci. Veríme, že prostredníctvom siete redaktorov, združených v redakcii, naplníme ambície informovať vás, o všetkých aktivitách v jednotlivých oblastiach spoločenského života obce. Sme presvedčení, že Vás Vinodolské noviny, aj keď malé rozsahom, zaujmú svojím obsahom.

Na základe Uznesenia č. 18 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vinodole, konaného dňa 29. 01. 2015, bola kreovaná redakčná rada Vinodolských novín, v nasledovnom zložení:

predseda redakčnej rady Peter Straňák
šéfredaktor Ing. Tomáš Krajmer
člen redakčnej rady Ing. Jozef Kozár
člen redakčnej rady Ing. Zuzana Plšková
člen redakčnej rady Mgr. Adriána Forró

Vinodolské noviny sú oficiálne evidované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

Tisk
EV 5102/15
ISSN 1339-8555
periodicita štvrťročník
vydavateľ Obec Vinodol
tlač novín Obec Vinodol
adresa redakcie Obec Vinodol

Obecný úrad

Obecná 473/29

951 06 Vinodol

 e-mail redakcia@obec-vinodol.sk