Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Vinodol www.obec-vinodol.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy), alebo vytvorené na niektorých webových portáloch ( objednávky ).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.