Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu – verejná vyhláška

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Obec Vinodol ako dotknutá obec podľa § 11 ods. 1 zákona oznamuje verejnosti, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 01.02.2023.
Podľa § 12 ods. 3 zákona na stanovisko doručené po uplynutí lehoty nemusí príslušný orgán prihliadať.
Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1
Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.