SamosprávaZamestnanci Obecného úradu

Silvia Ďuranová

kontakt

email: duranova@obec-vinodol.sk
telefón: 0905884976, 037/6598118
účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, matrika, overovanie podpisov, osvedčovanie listín, práca s programom IOMO
Ing. Zuzana Plšková

 

kontakt

email :
plskova@obec-vinodol.sk
telefón: 0917415917, 037/6598133
stavebné povolenia, kolaudačné povolenia, ohlásenie drobných stavieb, povolenia na MZZO, sociálna pracovníčka, záškoláctvo, priestupkové konania, príprava podkladov k projektom, info zákon, výrub drevín, prideľovanie súpisných čísel, administrácia webového portálu, správa registratúry, správa cintorínov, overovanie podpisov, osvedčovanie listín, potvrdenia na pohreb, vedúca Zariadenia pre seniorov
Mgr. Mária Svečulová

 

kontakt

email: sveculova@obec-vinodol.sk
telefón: 0917738189, 037/6598840
podateľňa, správa daní a poplatkov, pokladňa-inkaso, overovanie podpisov, osvedčovanie listín, evidencia obyvateľstva, potvrdenia o trvalom pobyte, potvrdenia o predaji poľnoh. produktov, potvrdenia o veku stavby, potvrdenia na pohreb, evidencia trvalého pobytu, potvrdenia o úhrade poplatkov, vyplácanie sociálnych dávok, zastupujúca matrikárka, vydávanie rybárskych preukazov, vedenie obecnej pokladne, pracovníčka CO, aktivačná činnosť, príprava volieb, práca s programom IOMO
Ing. Michaela Hlinková

kontakt

email :

 

telefón :

konateľka VINODOL s.r.o., organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, prenájom Kultúrneho domu, potvrdenia na využívanie trhového miesta, overovanie podpisov, osvedčovanie listín, potvrdenia na pohreb
Bc. Mária Zachorecová

kontakt

email :

m.sveculova@obec-vinodol.sk

telefón : 0917345499

zastupovanie počas materskej dovolenky, organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, prenájom Kultúrneho domu, overovanie podpisov, osvedčovanie listín
RNDr. Ivan Michna

kontakt

email :

michna@obec-vinodol.sk

telefón : 0918647083

 

Vladimír Majerhoffer, Vincent Baláži, Patrik Stojka údržbári