Úradná tabuľaÚzemný plán

Prostredníctvom územného plánovania sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

V obci nie je zachovaná žiadna územnoplánovacia dokumentácia riešeného územia. Vypracovaný bol smerný územný plán obce v 60-tych rokoch (Krajský projektový ústav pre bytovú a občiansku výstavbu, Nitra). V obci sa materiál nenachádza, len výkres Súčasný stav. Obec dosiahla ku dňu 22.08.2014 počet obyvateľov 2017. V tomto roku teda presiahla hranicu 2000 obyvateľov a vznikla jej povinnosť mať spracovaný územný plán obce, v zmysle stavebného zákona.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 8. zasadnutí dňa 18.02.2016 schválilo Územný plán Obce Vinodol uznesením č. 137/2016.

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu O...

Prostredníctvom územného plánovania sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, ku... Čítať celú novinku