Úradná tabuľaÚzemný plán

Prostredníctvom územného plánovania sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 8. zasadnutí dňa 18.02.2016 schválilo Územný plán Obce Vinodol uznesením č. 137/2016.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 22. zasadnutí dňa 14.06.2018 schválilo Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vinodol č. 1 uznesením č. 356/2018.

 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vinodol č. 2 – návrh

Vin ZaD2-TEXT-navrh

Vin ZaD2-TEXT-schema REGUL-navrh

Vin ZaD2-TEXT-schema REGUL-podklad

Vin ZaD2-TEXT-schema VPS-navrh

Vin ZaD2-TEXT-schema VPS-podklad

Vinodol ZaD2-schema naloziek

Vinodol ZaD2-schema naloziek ZaD2 Vin-1-sirsie-navrh

ZaD2 Vin-2a-komplex A+LEG-navrh

ZaD2 Vin-2a-komplex A-podklad

ZaD2 Vin-2a-komplex A-podklad ZaD2 Vin-2a-komplex B-navrh

ZaD2 Vin-2a-komplex B-podklad

ZaD2 Vin-2b-komplex 10-navrh

ZaD2 Vin-2b-komplex 10-podklad

ZaD2 Vin-3-doprava A+LEG-navrh

ZaD2 Vin-3-doprava A-podklad

ZaD2 Vin-4a-energie A+LEG-navrh

ZaD2 Vin-4a-energie A-podklad

ZaD2 Vin-4b-voda+kanal A+LEG-navrh

ZaD2 Vin-4b-voda+kanal A-podklad

ZaD2 Vin-5-OPaK-navrh

ZaD2 Vin-5-OPaK-podklad

ZaD2 Vin-6-zabery PP B+LEG-navrh

ZaD2 Vin-6-zabery PP B-podklad

 

Územný plán Obce Vinodol – zmeny a...

Prostredníctvom územného plánovania sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, ku... Čítať celú novinku

Zmenený návrh štúdie IBV Novohradská ul.

Prostredníctvom územného plánovania sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, ku... Čítať celú novinku

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu O...

Prostredníctvom územného plánovania sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, ku... Čítať celú novinku