ObčanZberný dvor obce Vinodol

Zberný dvor obce Vinodol sa nachádza v strede obce na parcele č. 719/2 v katastrálnom území Dolný Vinodol. Hneď za cintorínom v Dolnom Vinodole. Otváracie hodiny zberného dvora sú

stredu  od .01.04. do 31.10. – 15 00 hod – do 18 00 hod

od 01.11 do 31.03.  – 14 00 hod – 17 00 hod

sobotu 09 00 hod – 12 00 hod

Na zberný dvor je možné uložiť nasledovné druhy odpadov. (Podľa katalógu odpadov – vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa upravuje katalóg odpadov )

20 0101 papier a lepenka

20 01 02 sklo

20 01 10 šatstvo

20 01 11 textílie

20 01 25 jedlé tuky a oleje

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39 plasty

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 zemina a kamenivo (vytriedené!)

20 03 07 objemný odpad

20 03 08 drobný stavebný odpad

Do veľkoobjemového odpadu patria predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob na komunálny odpad, ako je starý nábytok v rozobratom stave, sanita, koberce, matrace, znečistené plasty , fólie a podobne.
Nepatrí sem odpad, ktorý je možné odovzdať podľa harmonogramu vývozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí bežný komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

 

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Patria sem nebezpečné odpady z domácností ako sú syntetické, mazacie a hydraulické oleje, staré zaolejované handry, textil od farby, farby, elektroodpad v nerozobratom stave, obaly znečistené nebezpečnými látkami, batérie a akumulátory, žiarivky a halogénové svietidlá.

Nepatrí sem: stavebný odpad, plasty, papier, kovy, sklenené fľaše, starý nábytok, bioodpad, azbest a pneumatiky.

Oznamujeme občanom, že staré práchnivé drevo (hnilé drevo ), podvaly  pod koľajnice ( štriple ) a laminátová podlaha nepatria do druhu odpadu drevo. Je potrebné, ich odovzdať do zmesového komunálneho odpadu. V prípade, že sú nadrozmerné, tak do veľkoobjemového odpadu.