ObčanZberný dvor obce Vinodol

Zberný dvor obce Vinodol sa nachádza v strede obce na parcele č. 719/2 v katastrálnom území Dolný Vinodol. Hneď za cintorínom v Dolnom Vinodole.

 

Otváracie hodiny zberného dvora sú:

streda  od 01.04. do 31.10. v čase od 15 00 hod – do 18 00 hod

od 01.11 do 31.03.  v čase od 14 00 hod –  do 17 00 hod

sobota  v čase od 09 00 hod – do 12 00 hod

 

harmonogram 2024

Certifikát za rok 2023

 

Na zberný dvor obce Vinodol je možné celoročne uložiť nasledovné druhy odpadov. (Podľa katalógu odpadov – vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa upravuje katalóg odpadov ):

 

 • 20 0101 papier a lepenka
 • 20 01 02 sklo
 • 20 01 10 šatstvo
 • 20 01 11 textílie
 • 20 01 25 jedlé tuky a oleje
 • 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (Oznamujeme občanom, že staré práchnivé drevo (hnilé drevo ), podvaly  pod koľajnice ( štriple ) a laminátová podlaha nepatria do druhu odpadu drevo. Je potrebné, ich odovzdať do zmesového komunálneho odpadu. V prípade, že sú nadrozmerné, tak do veľkoobjemového odpadu), starý drevený nábytok v rozobratom stave.
 • 20 01 39 plasty ( aj polystyrén)
 • 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
 • 20 02 02 zemina a kamenivo (vytriedené!)
 • 20 03 08 drobný stavebný odpad (vyseparovaný drobný stavebný odpad vo veľkosti do 50cm, , stavebná suť)
 • Pneumatiky sa v zbernom dvore odoberajú taktiež celoročne

 

Odpady, ktoré nie je možné uložiť na zberný dvor celoročne ale iba v určité pevne stanovené termíny:

 

 • Veľkoobjemový odpad: zber veľkoobjemového odpadu prebieha na zbernom dvore  4 krát do roka, podľa pevne  stanovených termínov, ktoré sú uvedené v harmonograme na vývoz odpadu pre aktuálny kalendárny rok.

 

Do veľkoobjemového odpadu patria predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob na komunálny odpad, ako je starý nábytok v rozobratom stave, sanita, koberce, matrace, znečistené plasty , fólie, laminátové podlahy a podobne.
Nepatrí sem odpad, ktorý je možné odovzdať podľa harmonogramu vývozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí bežný komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

 

 • Nebezpečný odpad a elektroodpad sa zberá 2 krát ročne podľa pevne  stanovených termínov, ktoré sú uvedené v harmonograme na vývoz odpadu pre aktuálny kalendárny rok

Patria sem nebezpečné odpady z domácností ako sú syntetické, mazacie a hydraulické oleje, staré zaolejované handry, textil od farby, farby, elektroodpad v nerozobratom stave, obaly znečistené nebezpečnými látkami, batérie a akumulátory, žiarivky a halogénové svietidlá.

Nepatrí sem: stavebný odpad, plasty, papier, kovy, sklenené fľaše, starý nábytok, bioodpad, azbest a pneumatiky.

 

Špecifikácia druhu odpadu drevo .

Patria sem : palety, debny, bedničky, krátke odrezky, kapový odpad, ostatné odpadové rastlé drevo, drevotrieskové dosky, OSB dosky, preglejkové dosky, nábytkové drevo

Nepatria sem : MDF dosky, laminátové podlahy, surové drevotrieskové dosky s hliníkovou fóliou, lepenky

 

 

POZOR !!!! Zmena termínu zberu veľkoobje...

Oznamujeme občanom, že Zber veľkoobjemového odpadu sa v mesiaci jún nebude konať ako bolo pôvodne plánované 08.06.2024. Zber veľkoobjemového odpadu v našej obci sa bude konať o týždeň neskôr 15.06.2024 na Zbernom dvore vo Vinodole.

Zberný dvor – oznam o zatvorení

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor vo Vinodole bude v dňoch 01.05.2024 a 08.05.2024  zatvorený.

Zber veľkoobjemovového odpadu

Oznamujeme občanom, že najbližší termín zberu veľkoobjemového komunálneho odpadu bude v sobotu 09.12.2023 na Zbernom dvore vo Vinodole v čase od 09 : 00 hod do 12 : 00 hod. Mimo tohto termínu sa v zbernom dvore vo Vinodole tento druh odpadu neodoberá... Čítať celú novinku