ObčanZberný dvor obce Vinodol

Zberný dvor obce Vinodol sa nachádza v strede obce na parcele č. 719/2 v katastrálnom území Dolný Vinodol. Hneď za cintorínom v Dolnom Vinodole. Otváracie hodiny zberného dvora sú

stredu  15 00 hod – 18 00 hod

sobotu 09 00 hod – 12 00 hod

Na zberný dvor je možné uložiť nasledovné druhy odpadov. (Podľa katalógu odpadov – vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa upravuje katalóg odpadov )

20 0101 papier a lepenka

20 01 02 sklo

20 01 10 šatstvo

20 01 11 textílie

20 01 25 jedlé tuky a oleje

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39 plasty

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 zemina a kamenivo

20 03 07 objemný odpad

20 03 08 drobný stavebný odpad