Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol pán Peter Straňák Vás pozýva na 2. zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať vo štvrtok 15.12.2022 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 2.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Schválenie kúpnej zmluvy
 7. Schválenie Dodatku č.2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Vinodol
 8. Schválenie Dodatku č.2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vinodol
 9. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obce
 10. Prerokovanie platu starostu obce
 11. Schválenie Dokumentu starostlivosti o dreviny
 12. Schválenie VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Schválenie VZN č. 5/2022 o   určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinodol.
 14. Schválenie VZN č.6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Vinodol
 15. Schválenie Štatútu obecnej knižnice vo Vinodole
 16. Schválenie zvýšenia členských poplatkov v obecnej knižnici
 17. Schválenie kúpnej zmluvy
 18. Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanému umiestneniu stožiara spoločnosti ORANGE Slovensko, s.r.o.
 19. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.09.2022
 20. Rozpočtové opatrenie č. 13/2022
 21. Rozpočtové opatrenie č. 14/2022
 22. Rozpočtové opatrenie č. 16/2022
 23. Rozpočtové opatrenie č. 17/2022
 24. Správa finančnej komisie k programovému rozpočtu na roky 2023-2025
 25. Správa hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na rok 2023-2025
 26. Schválenie programového rozpočtu 2023 a informácia o programovom rozpočte na roky 2024,2025
 27. Plán kontrolnej činnosti HK na prvý polrok 2023
 28. Správa o výsledku kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce
 29. Konsolidovaná výročná správa obce Vinodol za rok 2021
 30. Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2021
 31. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021
 32. Príkaz starostu obce č.1/2022 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov obce Vinodol
 33. Rôzne – diskusia
 34. Záver