Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na 2021-2025“

Obec Vinodol v súlade s ustanovením § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na 2021-2025“, ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Do záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade vo Vinodole, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol.

Záverečné stanovisko