ObecPrírodný potenciál

Obec Vinodol sa nachádza v úrodnom kraji, v obkľúčení lánov úrodných pôd a Žitavskej pahorkatiny. Cez obec, konkrétne jej západným okrajom, preteká rieka Nitra, prameniaca na juhovýchodných svahoch Lúčanskej Malej Fatry pod vrchom Reváň. Je ľavostranným prítokom Váhu, kam sa vlieva pri obci Komoča. Rieka je známa aj pod miestnymi názvami, ako: Cetínka, Cítenka či Nová Nitra. Rieka má od roku 1969 vybudované protipovodňové hrádze o výške niekoľko metrov nad okolitý reliéf, ktoré izolujú tok rieky od okolitej krajiny. Stojaté vodné plochy sú zastúpené vodnou plochou – rybníkom priamo v obci, ktorý tvorí aj významnú ornitologickú lokalitu. V severovýchodnej časti obce, na svahoch Žitavskej pahorkatiny sú umiestnené vinice.

Z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska katastrálne územie Vinodolu patrí väčšina územia do alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku Nitrianska niva a podcelku Dolnonitrianska niva. Len severovýchodná časť patrí do celku Podunajská pahorkatina a podcelku Žitavská pahorkatina. Výškové rozpätie katastra je cca od 127 m do 216 m n.m.

Pôdne typy v katastri sú výsledkom rovinného reliéfu riečnych náplavov, dlhým slnečným svitom, veľkým počtom letných dní, menším množstvom zrážok a záplavami územia. Nachádzajú sa tu nivné pôdy – fluvizeme glejové na aluviálnych karbonátových aj nekarbonátových sedimentoch, lužné pôdy – čiernica typická a čiernica glejová, černozem typická aj karbonátová na karbonátových aluviálnych sedimentoch a sprašiach, černozem čiernicová karbonátová, vo vyvýšenej časti pri okraji územia sú hnedozeme typické. Úrodnosťou patria aj do 1. skupiny. Fluvizeme a čiernice patria k našim najúrodnejším pôdam.

Záujmové územie obce Vinodol patrí do teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje dlhé suché leto a mierna suchá zima s krátkym tvorením snehovej prikrývky, sú tu zastúpené dva okrsky. Priemerne je tu viac ako 50 letných dní s teplotou vyššou ako 25 °C. Januárová teplota je vyššia ako -3 °C, index zavlaženia menej ako –40. Slnečný svit sa pohybuje medzi 1800 – 1900 hodinami. Ročná priemerná hodnota teploty je 9,9 0C. Ročný úhrn zrážok je 500 – 550 mm a výpar okolo 500 mm. V oblasti prevláda severozápadný a severovýchodný vietor, juhovýchodný je menej zastúpený. V lete prevládajú SZ vetry, ostatné mesiace prevládajú JV vetry. Najveternejší je koniec zimy a začiatok jari, najpokojnejšia je jeseň. Priemerná rýchlosť vetra sa pohybuje medzi 2,5 – 3 m/s.

Z hľadiska fauny, majú dominantné postavenie, predovšetkým v poliach sa vyskytujúce bažanty, jarabice a zajace. Najmä v období zrelosti viniča sa vo viniciach združujú škorce. Súčasnú faunu podľa druhov biotopov zastupujú obojživelníky ako kunka žltobruchá, ropucha bradavičnatá, ropucha zelená, rosnička zelená, hrabavka ostronohá, skokan štíhly, zelený aj hnedý. Z plazov sa tu vyskytuje užovka obyčajná, jašterica obyčajná a jašterica zelená. Spomedzi vtákov možno spomenúť hniezdičov: bocian biely, chriaštel malý, chriašteľ poľný, včelárik zlatý, dudok chochlatý, brehuľa hnedá, trasochvost žltý, kaňa močiarna, potápka hnedá, chriašteľ vodný, chriašteľ bodkovaný, sliepočka zelenonohá, slávik krovinný, trsteniarik škvrnitý, t.spevný, žlna zelená, slávik obyčajný, straka obyčajná, stehlík konôpkár, strakoš červenochrbtý, ďateľ malý, ďateľ veľký, ľabtuška lesná, žltochvost lesný, penice, oriešok. Cicavce sú zastúpené druhmi: myška drobná, hryzec vodný, ryšavka žltohrdlá, hrdziak lesný, krt zemný, jež európsky, veverica stromová. Z hmyzu sa v území nachádza niekoľko druhov rovnokrídlovcov, dvojkrídlovcov, napr. ovadovité a rohačkovité. Blanokrídlovce sú zastúpené prevažne teplomilnými druhmi ako sú včela medonosná, čmeľ poľný, čmeľ zemný, mravec obyčajný, mravec žltý. Teplomilnejší zástupcovia z čeľade osovité: Polistes gallicus, P. nimpha, P. foederatum, sršeň (Vespa crabro). Z motýľov bol zaznamenaný výskyt: bábočka pávooká, bábočka admirálska, bábočka sieťkovaná, hnedáčik skorocelový, vidlochvost feniklový, očkáň prstovkovitý, očkáň pohánkový, ohniváčik zlatobyľový, modráčik obyčajný, spriadač medvedí, nočný motýľ priadkovec ďatelinový, mora zlatistá a i. Z mäkkýšov možno spomenúť druhy pásikavec, pásikavec krovinný, jantárovka, slimák poďobaný, slizniak sieťkovaný a slizniak poľný a mnohé iné druhy. Pri vodných plochách v Bažantnici boli zaznamenané druhy: vodniak bahenný, škľabka veľká, vodniak vysoký. Typickými zástupcami poľovnej zveri v území sú: zajac poľný, bažant poľovný, kačica divá, srnčia zver (srnce, srny, srnčatá).

  • spracované podľa Územného plánu obce Vinodol.