VYZÝVACIE UZNESENIE – zverejnenie

Súd v y z ý v a na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Horný Vinodol, obec Vinodol, okres Nitra, parcela registra „E“ č. 885/17, orná pôda o výmere 8 690 m2, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1730, pod B2 v podiele 1/2 do 31.12.2022.

vyzývacie uznesenie

návrh na začatie konania

Dokument_D_po_Alzbete_Juhasovej__pridel__F.Vrabec_a_spol..pdf+25-5

Dokument_D_po_Imrich_Juhas__Vrabec_a_spol..pdf+25-7

Dokument_Geometricky_plan_pridel_Vrabec_a_spol..pdf+25-13

Dokument_LV_1730_Vrabec.pdf+25-11

Dokument_PKV_22_Horny_Vinodol_Vrabec_Fr..pdf+25-15

Dokument_Register_pridelov_Vrabec.pdf+25-17

Dokument_Snimka_z_mapy_pridel_Vrabec_a_spol.pdf+25-19

Dokument_Vyjadrenie_obce_Vrabec_a_spol..pdf+25-25

Formulár+25-27

Plná moc

poucenie+25-29