Oznámenie o prerokovaní Územného plánu Obce Vinodol – Zmeny a doplnky č. 1

Obec Vinodol ako obstarávateľ  Územného plánu obce /ďalej ako ÚPNO/ oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Vinodol, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov že, prerokovanie zmien a doplnkov č.1  územného plánu obce Vinodol sa uskutoční v dňoch od 23.03.2017 do 24.04.2017.

Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch počas stránkových hodín a to :

v pondelok, v čase od 08,00 hod. do 15,30 hod.v utorok v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod, v stredu v čase od 08,00 hod. do 17,00 hod, vo štvrtok v čase od 08,00 hod. do 15,30 hod, v piatok v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod  na Obecnom úrade vo Vinodole a na webovej stránke obce: www.obec-vinodol.sk v sekcii Úradná tabuľa/Územný plán.

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  Vinodol najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.