Všetky články

Pozvánka

P O Z V Á N K A Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 10. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 17.09.2020 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisni... Čítať celú novinku