Všetky články

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška Číslo zásielky 18Csp/92/2022-105   Obec Vinodol oznamuje občanovi Denis Macek, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol mu bola dňa 07.06.2023 doručená písomnosť od Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra.... Čítať celú novinku

Všetky články

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška Číslo zásielky 17Csp/7/2023-73-rozsudok   Obec Vinodol oznamuje občanovi Renáta Berkyová, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol jej bola dňa 07.06.2023 doručená písomnosť od Okresný súd Nitra, Štúrov... Čítať celú novinku

Všetky články

Program 4.zasadnutia OcZ vo Vinodole

Program 4. zasadnutia OcZ vo Vinodole   Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie Schválenie programu 4.zasadnutia OcZ vo Vinodole Kontrola uznesení z 3.zasadnutia OcZ vo Vinodole Interpelácie poslanc... Čítať celú novinku

Všetky články

Všetky články

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška Číslo zásielky 2425EX 399/2023-12 Up.o.z.   Obec Vinodol oznamuje občanovi Andrea Maceková, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol jej bola dňa 29.05.2022 doručená písomnosť od JUDr. Július Rosina, St... Čítať celú novinku

Všetky články

Všetky články

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška

OBEC  V I N O D O L Obecná 473/29, 951 06 Vinodol Číslo: 056 SSÚ – 01 SP/VIN 122/2023                                        Vinodol, dňa 09.05.2023   O Z N Á M E N I E -  v e r e j n á   v y h l á š k a  - V e c  : oznámenie o začatí zlúčeného... Čítať celú novinku

Všetky články

Všetky články

Všetky články

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – verejná vyhláška Číslo zásielky 2425EX 197/2023-11Up.o.z.   Obec Vinodol oznamuje občanovi Naďa Tomašeková, trvale bytom Vinodol, že na Obec Vinodol jej bola dňa 26.04.2022 doručená písomnosť od JUDr. Július Rosina, Stu... Čítať celú novinku