Program 4.zasadnutia OcZ vo Vinodole

Program 4. zasadnutia OcZ vo Vinodole

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 4.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 3.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Čerpanie rozpočtu obce k 31.03.2023
 7. Zrušenie uznesenia
 8. Žiadosť na odkúpenie pozemku
 9. Rozpočtové opatrenie č. 04/2023
 10. Rozpočtové opatrenie č. 05/2023
 11. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2023
 12. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu
 13. Stanovisko HK k záverečnému účtu
 14. Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za rok 2022
 15. Schválenie zámeru na výstavbu trafostanice na ulici Pod hájom
 16. Žiadosti na odkúpenie pozemkov v predzáhradkách
 17. Schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o NFP na doplnenie prvkov do športového areálu v obci Vinodol
 18. Rôzne – diskusia
 19. Záver
Program 4.zasadnutia OcZ vo Vinodole

Program 4. zasadnutia OcZ vo Vinodole   Otvorenie Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie Schválenie programu 4.zasadnutia OcZ vo Vinodole Kontrola uznesení z 3.zasadnutia OcZ vo Vinodole Interpelácie poslanc... Čítať celú novinku