Oznámenie o zámere obce Vinodol predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Vinodol, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Vinodol má zámer predať nehnuteľný majetok: 

  • pozemok v registri C KN, parcela č.97/1, záhrady, evidovaný na LV č.653 vedenom Správou katastra Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol o výmere 392 m2 v podiele ½, t.j. 196 m2
  • pozemok v registri C KN, parcela č.96, zastavané plochy a nádvorie, evidovaný na LV č.462 vedenom Správou katastra Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol o výmere 673 m2 v podiele 137/1024, t.j. 90,04 m2
  • pozemok v registri C KN, parcela č.93, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č.146 vedenom Správou katastra Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol  o výmere 22 m2 v podiele 9/256, t.j. 0,77 m2
  • pozemok v registri C KN, parcela č.99/1, záhrada, evidovaný na LV č.146 vedenom Správou katastra Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol  o výmere 174 m2 v podiele 9/256, t.j. 6,12 m2
  • pozemok v registri C KN, parcela č.99/2, záhrada, evidovaný na LV č.146 vedenom Správou katastra Nitra, okres Nitra, katastrálne územie Dolný Vinodol  o výmere 175 m2 v podiele 9/256, t.j. 6,15 m2

Cena nehnuteľnosti:  5,- €/m², t.j. 1.495,40 €

pánovi Jozefovi Kalužákovi a manželke Janke Kalužákovej, rod.Katerinkovej, Agátová ul.509, 951 06 Vinodol

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Vinodol považuje:

  • pozemky nie sú v priamom dotyku s komunikáciou a obec ich nemôže zmysluplne využívať a nemajú pre obec do budúcna perspektívne využitie – sú pre obec nezaujímavé.

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 98/2019 dňa 05.12.2019.

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:

Doba zverejnenia:   od 10.12.2019 do 24.12.2019

Spôsob zverejnenia:  www.vinodol-obec.sk , úradná tabuľa Obce Vinodol.