Zvýšené nebezpečenstvo požiarov počas letných prázdnin.

Júl a august sú mesiacmi letných dovoleniek a školských prázdnin, ale zároveň je pre tieto horúce a suché mesiace charakteristické zvýšené riziko vzniku požiarov. Hasičský a záchranný zbor eviduje nadpriemerné množstvo zásahov pri požiaroch v období letných prázdnin.

V júli a v auguste 2021 hasiči  zasahovali spolu pri 1315 požiaroch, čo je o 90 požiarov viac ako v roku 2020. Počas letných prázdnin 2021 požiare na Slovensku zapríčinili smrť 9 osôb a zranenie 26 osôb.

Z celkového počtu požiarov na Slovensku počas letných prázdnin 2021 sa až 982 rozhorelo v prírodnom prostredí. Zo štatistík tiež vyplýva, že pre toto obdobie je charakteristické zvýšené množstvo požiarov poľnohospodárskych strojov. V júli 2021 sa vyskytlo 16 takýchto prípadov. Najčastejšou príčinou  vzniku požiarov jenedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Jediná iskra u neopatrného zakladania ohniska, z cigarety, poľnohospodárskeho stroja, či nevhodne zaparkovaného vozidla môže viesť k zbytočným stratám na životoch, zdraví, majetku alebo k ničeniu prírody.

Hasičský a záchranný zbor vyzýva občanov a právnické osoby, aby dodržiavali povinnosti a zákazy, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi. Pre porušenie tohto zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 €. Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 €.

Zakázané je najmä:

  • Fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče a pod.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru a lebo k jeho rozšíreniu,
  • Spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

Ak máte podozrenie, že niekde vznikol požiar, ihneď zavolajte hasičov na tiesňových linkách 150 alebo112.

Zdroj : prezídium HaZZ SR

Spracoval : Ing. Ivan Matúška preventivár PO obce