Zber nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v sobotu 17.03.2018 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Zber bude prebiehať v čase od 07 00 hod do 08 30 hod na Zbernom dvore vo Vinodole.

Zbierať sa budú

 • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá.

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky.

Žiadame Vás, aby nebezpečný odpad, ktorý prinesiete bez pôvodných obalov, bol označený, o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie. Také odpady sa brať nebudú!!!