Úradná tabuľaVZN

V tejto kategórii, sú k dispozícii Všeobecne záväzné nariadenia obce Vinodol

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Obce Vinodol (VZN) – pripomienkovanie

 1. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len VZN) a to:

a) v písomnej forme na adresu : Obecný úrad Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol,

b) ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Vinodole, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol,

c) elektronicky na e-mailovú adresu Obce Vinodol: podatelna@obec-vinodol.sk

2. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

3. Dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k VZN. V každom návrhu VZN bude na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli na internetovej stránke obce určený dátum, dokedy možno uplatniť pripomienku.

1 2 3 4