Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nitra a Šaľa od 26.07.2019 až do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä :

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v ich ochrannom pásme.

čas_zvýš._2019_1

čas_zvýš._2019_2