Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – kuchár/kuchárka

Obec Vinodol, Obecný úrad, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

Obec Vinodol vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta:

 1. Kuchár, kuchárka – trvalý pracovný pomer

Vinodol s.r.o.

Pracovná náplň:

 • hlavnou pracovnou náplňou je príprava a výdaj bežných jedál podľa jedálneho lístka pre seniorov v obci a tiež pre klientov Zariadenia pre seniorov Vinodol a zamestnancov obce
 • pracovná doba cez týždeň aj cez víkend

Požiadavky:

 • stredoškolské bez maturity – výučný list v odbore kuchár
 • stredoškolské s maturitou
 • prax na pozícii kuchár výhodou
 • zdravotný  preukaz pracovníka v potravinárstve;
 • odborná spôsobilosť na prácu s potravinami;
 • dodržiavanie štandardov kvality;
 • samostatnosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • dátum a podpis záujemcu

K žiadosti ďalej priložte:

 • štruktúrovaný životopis
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte

na e – mailovú adresu starosta@obec-vinodol.sk

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď

Miesto výkonu práce: Kultúrny dom vo Vinodole, Obecná 473/29, Vinodol

Pracovný pomer: trvalý na dobu neurčitú

Platové podmienky: od 800,00 eur brutto (príplatky a odmeny v zmysle zákona 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle platnej kolektívnej zmluvy).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.