Výberové konanie na obsadenie miesta – riaditeľ/ka Základnej školy vo Vinodole

Obec Vinodol, sídlo : Obecný úrad, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol podľa ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská 1, 951 06 Vinodol.

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods.1 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Iné kritériá a požiadavky

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • užívateľské zručnosti s PC ( World, Excel ),
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja Základnej školy vo Vinodole, Školská 1, 951 06 Vinodol,
 • znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii.

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti ( nie zápočet rokov),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti , že voči uchádzačovi nie je podaná žaloba,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 Doplňujúce informácie pre uchádzačov

 • platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Vinodol – neotvárať“ doručte do 25.07. 2022 do 12 : 00 hod. ( rozhodujúci je termín doručenia prihlášky do podateľne ) 

 • poštou na adresu zriaďovateľa školy: Obec Vinodol, Obecná ul.473/29, 951 06 Vinodol
 • osobne do podateľne Obecného úradu vo Vinodole, Obecná ul.473/29, 951 06 Vinodol v úradných hodinách.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.