V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení zrušenia záznamu trvalého pobytu

verejná vyhláška