Upozornenie pre občanov – zákaz spaľovania

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
– zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
– zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

A tiež Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinodol č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinodol.
Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením zeleného odpadu, keď nad dedinami  sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.
Zákon o ochrane pred požiarmi zase hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov.
     Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre …, odpad z domu – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu … dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta až do výšky 1500,00.- €.
Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky od 1200,00 do 120 000.-  €.

V obci Vinodol je pre občanov počas prevádzkových hodín k dispozícii Zberný dvor, v ktorom sú vytvorené podmienky na uskladnenie aj väčšieho množstva odpadov.Zberný dvor sa nachádza v k.ú. Dolný Vinodol na Hlavnej ulici za domom smútku. Do tohto zberného dvora je možné odviezť nasledovné druhy odpadu:

  • väčšie množstvo papiera a lepenky
  • väčšie množstvo skla
  • šatstvo, textílie
  • jedlé oleje a tuky
  • drevo
  • väčšie množstvo plastov
  • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  (ako napríklad: tráva, kvety, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov )
  • zemina a kamenivo
  • objemný odpad
  • drobný stavebný odpad.

Zberný dvor je otvorený každú stredu od  15:00 do  18:00 hod a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Na základe uvedeného vyzývame obyvateľov  k dodržiavaniu zákonných ustanovení.

V prípade zistenia zakladania ohňov na verejných priestranstvách, vypaľovania trávy alebo pálenia ostatkov v záhradách, ohláste zistenia  na bezplatnú linku polície na číslo 158 !  
ĎAKUJEME.