Upozornenie na dodržiavanie zákona – spaľovanie odpadov

V záujme predchádzania vzniku priestupkov Obec Vinodol opätovne upozorňuje občanov na zákaz spaľovania odpadov.
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného
odpadu zo záhrad a domácnosti je prísne zakázané a zdraviu škodlivé.
Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu zákona o odpadoch,
zákona o ochrane pred požiarmi, občianskeho zákonníka, všeobecne záväzného
nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vinodol.
Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady (lístie,
trávu, konáre a pod.) alebo odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny,
gumu a pod.) dopúšťa sa priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. b) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.

 

Správajme sa zodpovedne a ohľaduplne voči svojmu okoliu a životnému prostrediu !