U p o v e d o m e n i e o začatí stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania vo veci predĺženia platnosti povolenia vodných stavieb – Verejná vyhláška

verejná vyhláška