Projekt Odvedenie dažďových vôd z Úzkej ulice.

Významná investícia nasmerovaná k riešeniu odvádzania dažďových vôd do podzemných vôd, prostredníctvom vsakovacieho systému, bola realizovaná vďaka finančným prostriedkom z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške 123 311,00 eur. Obec sa podieľala na financovaní projektu vo výške 5 %, čo predstavovalo sumu 6490,06 eura. Realizácia prác prebehla od začiatku júla do konca mesiaca septembra 2018. Po osadení vsakovacieho systému bola ulica opäť vydláždená betónovou dlažbou a vyspádovaná do jednej strany do vsakovacieho systému.