Prečo je také dôležité voliť vo voľbách do samosprávnych krajov ?

Pretože župní politici a úradníci majú veľké kompetencie pri riadení a financovaní kraja. Od ich rozhodnutí záleží, kde a aké budú v regiónoch stredné školy, nemocnice, ambulancie všeobecných a odborných lekárov, domovy dôchodcov, divadlá, galérie, múzeá, či knižnice.
Na úrovni VÚC sa rozhoduje aj o tom, koľko peňazí a kam pôjde na budovanie okružných križovatiek, nových ciest, opravy jestvujúcich ciest II. a III. triedy. VÚC schvaľujú aj cestnú daň, grafikony a ceny v prímestskej autobusovej doprave, dotujú umelecké školy, poskytovateľov sociálnych služieb, kultúru a šport.
VÚC môže ovplyvniť, koľko peňazí z eurofondov bude prúdiť do toho ktorého regiónu. VÚC obstaráva, prerokúva a schvaľuje strategické územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov, utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu, utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj.
Voľby možno odignorovať, potom sa však oberáme o možnosť ovplyvniť, kam v akom množstve sa budú investovať finančné prostriedky na rozvoj infraštruktúry a či sa budú regióny rozvíjať rovnomerne alebo nie. Nezahoďme túto možnosť a zvoľme si svojich zástupcov do krajského zastupiteľstva. Voľby v obci Vinodol sa budú konať v sobotu 4.11.2017 v Kultúrnom dome vo Vinodole v čase od 07 00 hod do 22 00 hod. A preto využime svoje právo a poďme voliť.