Pozvánka na 20. zasadnutie OcZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 20. zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 22.09.2022 o 18 00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 20.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 19.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Schválenie VZN č.2/2022, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného plánu obce Vinodol
 7. Schválenie prevodu majetku do združenia obcí „ Čistá voda“
 8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
 9. Rozpočtové opatrenie č.11/2022
 10. Rozpočtové opatrenie č. 12/2022
 11. Rôzne – diskusia
 12. Záver

 

 

 

 

Vo Vinodole dňa  19.09.2022                              Peter Straňák

starosta obce