Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zástupca starostu obce p. Peter Podhorský Vás pozýva na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 05.12.2019 o 18 00 hod. v zasadačke Obecného úradu .

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 5.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 4.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Schválenie VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Schválenie VZN č.2/2019 o zásadách poskytovania nenávratného finančného príspevku na stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých osôb v účelovom stravovaní Obce Vinodol a o rozvoze stravy odkázaným osobám.
 8. Schválenie VZN č.3/2019 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Vinodol a ich dodatkov
 9. Schválenie VZN č.4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok so sídlom na území Obce Vinodol
 10. Správa o vykonanej kontrole HK
 11. Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2020
 12. Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ pre rok 2020
 13. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.09.2019
 14. Žiadosť o odpredaj podielov z pozemkov vo vlastníctve obce
 15. Ponuka na odpredaj pozemku Oľga Černáková
 16. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
 17. Rozpočtové opatrenie č.10 (presuny starostu a viazané finančné prostriedky – UPSVaR, škola..)
 18. Rozpočtové opatrenie č.12 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky – UPSVaR, škola..)
 19. Rozpočtové opatrenie č.13 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky – UPSVaR, škola..)
 20. Rozpočtové opatrenie č.14 (presuny starostu  a viazané finančné prostriedky – UPSVaR, škola..)
 21. Rozpočtové opatrenie č.15 (OcZ)
 22. Správa finančnej komisie k programovému rozpočtu na roky 2020-2022
 23. Správa hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2020-2022
 24. Schválenie programového rozpočtu 2020 a informácia o programovom rozpočte na roky 2021,2022
 25. Súhrnná informácia o vykonaných prácach a aktivitách obce a obecného úradu za rok 2019
 26. Rôzne – diskusia
 27. Záver