Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol pán Peter Straňák Vás pozýva na 5. zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať vo štvrtok 7.septembra 2023 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 5.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 4.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Čerpanie rozpočtu obce k 30.06.2023 a schválenie predbežnej monitorovacej správy
 7. Schválenie návrhu VZN 1/2023
 8. Schválenie návrhu VZN 2/2023
 9. Schválenie návrhu kúpnej zmluvy
 10. Rozpočtové opatrenie č. 06/2023
 11. Rozpočtové opatrenie č. 07/2023
 12. Schválenie dodatku č.2 k zriaďovacej listine MŠ
 13. Schválenie uznesenia o materiálnej pomoci v núdzi
 14. Rôzne – diskusia
 15. Záver