Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol, pán Peter Straňák Vás srdečne pozýva na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 06.06.2024 o 18 : 00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vinodole.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 8.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 7.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Čerpanie rozpočtu obce k 31.03.2024
 7. Návrh VZN č.1/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín v katastrálnom území obce Vinodol
 8. Schválenie uznesenia pre podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024
 9. Rozpočtové opatrenie č. 03/2024
 10. Rozpočtové opatrenie č. 04/2024
 11. Rozpočtové opatrenie č. 05/2024
 12. Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2024
 13. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu
 14. Stanovisko HK k záverečnému účtu
 15. Schválenie záverečného účtu obce Vinodol za rok 2023
 16. Schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o NFP na podporou obce v rámci procesu usporiadania právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami, ktorá je poskytovaná prostredníctvom aktivít národného projektu Asistencia obciam s prítomnosťou MRK
 17. Schválenie dodatku k zásadám hospodárenia obce
 18. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu – DFS Sílešánek
 19. Rôzne – diskusia
 20. Záver