Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 07.12.2023 o 17 : 00 hod. v zasadačke OcÚ vo Vinodole

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 6.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 5.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Schválenie kúpnej zmluvy
 7. Schválenie VZN č.3/2023 o zrušení niektorých VZN č.6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
 8. Schválenie VZN č.4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 9. Schválenie návrhu Zásad hospodárenia s majetkom obce Vinodol
 10. Dodatok nájomnej zmluvy pre CETVIN, s.r.o.
 11. Dodatok nájomnej zmluvy pre CETVIN, s.r.o.
 12. Dodatok nájomnej zmluvy pre mPharm, s.r.o.
 13. Schválenie podania žiadosti o NFP z Fondu na podporu športu
 14. Schválenie podania žiadosti o NFP na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl
 15. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.09.2023
 16. Rozpočtové opatrenie č. 9/2023
 17. Rozpočtové opatrenie č. 10/2023
 18. Rozpočtové opatrenie č. 11/2023
 19. Správa finančnej komisie k programovému rozpočtu na roky 2024-2026
 20. Správa hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na rok 2024-2026
 21. Schválenie programového rozpočtu 2024 a informácia o programovom rozpočte na roky 2025,2026
 22. Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ
 23. Plán kontrolnej činnosti HK na prvý polrok 2024
 24. Správa o výsledku kontroly vykonanej hlavným kontrolórom obce
 25. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Obce Vinodol
 26. Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2022
 27. Príkaz starostu obce č.1/2023 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov obce Vinodol
 28. Rôzne – diskusia
 29. Záver