Pozvánka na 7. zasadnutie OcZ vo Vinodole

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vinodole, ktoré sa uskutoční v piatok 08.03.2024 o 17:00 hod v zasadačke OcÚ vo Vinodole

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 7.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 6.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Prerokovanie žiadosti prenájmu alebo predaji pozemku pre ZSD, a.s. na umiestnenie telekomunikačného zariadenia
 7. Prerokovanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov na telekomunikačné zariadenie K2 NET, s.r.o.
 8. Schválenie dodatku kúpnej zmluvy
 9. Návrh zmluvy so Solid Security Slovensko, s.r.o.
 10. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2023
 11. Rozpočtové opatrenie č. 12/2023 (november)
 12. Rozpočtové opatrenie č. 13/2023 (december)
 13. Rozpočtové opatrenie č. 1/2024 (január)
 14. Rozpočtové opatrenie č. 2/2024 (OcZ)
 15. Informácia o vykonaní inventarizácie za rok 2023 a návrh na vyradenie
 16. Správa o výsledku kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
 17. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2023
 18. Prerokovanie žiadosti ZSD, a.s. o uzatvorení zmluvy o zriadení vecných bremien a budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod trafostanicou
 19. Diskusia
 20. Záver