Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 17. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 10.03.2022 o 18 00 hod. v  budove kultúrneho domu vo Vinodole.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 17. zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 15. a 16. zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2021 a schválenie monitorovacej správy k 31.12.2021
 7. Rozpočtové opatrenie č. 16/2021 (starosta)
 8. Rozpočtové opatrenie č. 01/2022 (starosta)
 9. Rozpočtové opatrenie č. 02/2022 (starosta)
 10. Rozpočtové opatrenie č. 03/2022 (OcZ)
 11. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2021
 12. Správa HK o výsledku kontrol za rok 2021
 13. Informácia o vykonanej inventarizácii a vyradenie majetku obce
 14. Zrušenie uznesenia č.310/2021
 15. Schválenie uznesenia o založení združenia “Čistá voda“, zmluvy a stanov združenia
 16. Schválenie zámeru na prevedenie majetku do združenia „Čistá voda“
 17. Rôzne – diskusia
 18. Záver

 

Podľa opatrení  Úradu verejného zdravotníctva SR sa zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vinodol  uskutoční za dodržania nariadených hygienických opatrení.

 

 

Vo Vinodole dňa 07.03.2022                                                              Peter Straňák

starosta obce