Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Vinodol p. Peter Straňák Vás pozýva na 15. riadne zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať dňa 09.12.2021 o 18 00 hod. v budove kultúrneho domu vo Vinodole.

 

Program :

 

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu 15.zasadnutia OcZ vo Vinodole
4. Kontrola uznesení zo 14.zasadnutia OcZ vo Vinodole
5. Interpelácie poslancov
6. Čerpanie rozpočtu obce k 30.09.2021
7. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 (starosta)
8. Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 (starosta)
9. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 (starosta)
10. Rozpočtové opatrenie č. 15/2021 (OcZ)
11. Schválenie návrhu VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok so sídlom na území
Obce Vinodol
12. Schválenie harmonogramu zasadnutí OcZ vo Vinodole na rok 2022
13. Schválenie uznesenia o zmene spoločného stavebného úradu
14. Príkaz starostu obce č.1/2021 na vykonanie inventarizácie
15. Schválenie zmluvy pre umiestnenie Z-boxu so spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o.
16. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 a výročná správa
obce Vinodol za rok 2020
17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
18. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra
19. Schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce
20. Schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vinodol 2015 – 2023
21. Správa finančnej komisie k návrhu programovému rozpočtu na roky 2022-2024
22. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Vinodol na
rok 2022 a k viacročnému rozpočtu na roky 2022 až 2024
23. Schválenie programového rozpočtu na rok 2022 a informácia o programovom rozpočte na roky
2023,2024
24. Schválenie uznesenia o predložení žiadosti o NFP zameranej na podporu dobudovania základnej
technickej infraštruktúry
25. Schválenie uznesenia o predložení žiadosti o NFP v rámci projektu “Eurá z Eura“
26. Rôzne – diskusia
27. Záver

 

Podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vinodol uskutoční za dodržania nariadených hygienických opatrení.

Vo Vinodole dňa 06.12.2021

Peter Straňák
Starosta obce