Povinnosti chovateľa ošípaných podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre

usmernenie

plagát