Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska k ÚP obce Vinodol

Oznamujeme , že obec Vinodol zverejnila podľa § 15 ods. 5) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územného plánu obce Vinodol vydané Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU -NR -OSZP3-2015/019058-041 zo dňa 19.09.2015, doručeného do podateľne Obecného úradu Obce Vinodol dňa 21.09.2015.

Nájdete ho v sekcii Úradná tabuľa/Územný plán, alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz

http://obec-vinodol.sk/wp-content/uploads/2015/09/z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%A9-stanovisko-od-OU-Nitra.pdf