Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Vinodol

Obec Vinodol ako obstarávateľ Územného plánu obce /ďalej akoÚPNO/ oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Vinodol, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov že, prerokovanie návrhu územného plánu obce Vinodol sa uskutoční v dňoch od 20.10.2015 do 22.11.2015 . Návrh ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 08 00 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade vo Vinodole a na webovej stránke v sekcii Úradná tabuľa/Územný plán.