Oznam

Starosta obce Vinodol  oznamuje občanom, že dňa  11.03.2021 o 18:00 hod sa v kultúrnom dome vo Vinodole  uskutoční 12. riadne zasadnutie OcZ.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu 12.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 4. Kontrola uznesení z 11.zasadnutia OcZ vo Vinodole
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rozpočtové opatrenie č. 15/2020 (starosta)
 7. Rozpočtové opatrenie č. 01/2021 (starosta)
 8. Rozpočtové opatrenie č. 02/2021 (starosta)
 9. Rozpočtové opatrenie č. 03/2021 (OcZ)
 10. Schválenie monitorovacej správy k 31.12.2020
 11. Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2020
 12. Schválenie uznesenia o prístupe obce Vinodol do Integrovanej územnej stratégie UMR
 13. Schválenie zámennej zmluvy s Reformovaným cirkevným zborom
 14. Správa HK o kontrolnej činnosti HK za rok 2020
 15. Správa HK o výsledku kontroly – Vinodol, s.r.o.
 16. Vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľného majetku obce a schválenie kúpnych zmlúv
 17. Rôzne – diskusia
 18. Záver