O Z N Á M E N I E o zániku mandátu poslanca

O Z N Á M E N I E

o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole

Starosta  obce Vinodol podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že s účinnosťou od 04.03.2019 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vinodole Bc. Tomáša Barthu, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu podľa ustanovenia podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie vo Vinodole  o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Vladimír Špánik s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 05.03.2019.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Vo Vinodole, dňa 05.03.2019

 

Starosta obce Vinodol Peter Straňák

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 05.03.2019

Zverejnené na webovej stránke obce:  05.03.2019