O z n á m e n i e k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2022. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v roku 2022 sa neprihliada.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2021 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2022.

Daňové priznanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania.