Najčastejšie otázky k výrubu stromov

Informácie o novelizácii Zákona o ochrane prírody a krajiny platnej od 2. 1. 2019. Časť zákona, ktorá ukladá vlastníkom stromov a krovín to, za akých podmienok musíme predložiť žiadosť na ich odstránenie z nášho alebo priľahlého pozemku.

Je možné takýto výrub realizovať bez povolenia?

Zákon o ochrane prírody v prvom rade vlastníkovi pozemku ukladá, že sa má o dreviny na svojom pozemku starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať v dobrom zdravotnom stave. Ak však vznikne odôvodnená potreba, je možné dreviny aj vyrúbať a to buď so súhlasom orgánu ochrany prírody, alebo bez takéhoto súhlasu. Ak sa na výrub dreviny vyžaduje súhlas, žiadateľ podá písomnú žiadosť tej obci v katastrálnom území, v ktorej dreviny rastú. Na základe podanej žiadosti s priloženými dokladmi, ktoré preukazujú vlastníctvo žiadateľa k pozemku, na ktorom dreviny rastú a po zaplatení správneho poplatku 10 eur (resp. 100 eur v prípade právnickej osoby) do obecnej pokladnice, začína správne konanie.

V odôvodnených prípadoch je jeho výsledkom rozhodnutie o súhlase na výrub konkrétnej dreviny. Ak sa dôvody uvedené v žiadosti pri obhliadke v rámci správneho konania nepotvrdia alebo nie sú splnené podmienky, ktoré stanovuje zákon o ochrane prírody, orgán ochrany prírody žiadosť zamietne a výrub nemožno uskutočniť. V niektorých presne stanovených prípadoch však možno uskutočniť výrub na vlastnom pozemku aj bez písomného súhlasu príslušnej obce. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje napríklad:
za hranicami zastavaného územia obce (tzv. extravilán) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m², v rámci zastavaného územia obce (tzv. intravilán) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m², na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo v záhradách.

Je možné výrub vykonať, ak som si strom sám zasadil a je na mojom pozemku?

Zákon rieši ochranu drevín rovnako, bez ohľadu na to, kto stromy alebo kríky sadil. Veľmi zjednodušene povedané, ak vlastník na svojom pozemku mimo zastavaného územia obce, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený napr. ako trvalý trávnatý porast alebo orná pôda alebo ostatná plocha, chce vyrúbať strom s obvodom kmeňa 40 cm a väčším, potrebuje na to písomný súhlas príslušnej obce. Ak drevina rastie v zastavanom území obce (intravilán), súhlas potrebuje  na strom s obvodom kmeňa od 40 cm bez ohľadu na to, či ho vysadil on alebo niekto iný. Ak by sa však rozhodol, že potrebuje napr. odstrániť akékoľvek stromy zo svojich pozemkov vedených v katastri nehnuteľností ako ovocný sad alebo záhrada, súhlas orgánu ochrany prírody na to nepotrebuje.

Aké sankcie je možné udeliť za nedodržanie pravidiel stanovených zákonom o ochrane prírody?

V prípade, ak sa výrub dreviny uskutoční protiprávne, okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŽP) alebo slovenská inšpekcia ŽP tomu, kto vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo tomu, kto nepreukáže oprávnenie na výrub dreviny a pôvod prepravovaného dreva môže udeliť pokutu za priestupok podľa závažnosti protiprávneho konania až do výšky 9 958,17 eura a prepadnutie veci. Ak by takéto protiprávne konanie spáchal podnikateľ alebo právnická osoba, pokuta sa zvyšuje až do výšky 33 193,91 eura a prepadnutie veci je tiež aktuálne.

Kde je možné takýto priestupok nahlásiť?

Podozrenie zo spáchania priestupku je možné nahlásiť miestne príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo príslušnému obvodnému oddeleniu policajného zboru SR.